מבזקי מס

15/11/2011: פורסם נוהל גילוי מרצון מעודכן לתקופה מוגבלת

כידוע, בקשות לגילוי מרצון מוגשות ומטופלות בהתאם לנוהל גילוי מרצון מיום 10.4.2005 ("הנוהל הרגיל") (להורדת הנוהל, לחצו כאן). 

היום פורסם נוהל מעודכן לגילוי מרצון לתקופה שבין 15.11.2011 ועד ליום 30.6.2012 ("הנוהל המעודכן"), המַקנה הקלוֹת מסוימות בהשוואה לנוהל הרגיל, וזאת ביחס לנכסים והכנסות מחוץ לישראל (להורדת הנוהל המעודכן, לחצו כאן).

הנוהל המעודכן אינו נוקב במפורש במקרים שבהם הוא יחול, אלא מוֹנה מספר דוגמאות שאינן מהוות רשימה סגורה ובכללן הכנסות לא מדוּוחות מנכסי-חוץ שהתקבלו בירושה/מתנה מתושב-חוץ; הכנסות לא מדוּוחות מנכסי-חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל; הכנסות לא מדוּוחות מנכסי-חוץ, שחבות המס בגינן קיימת משנת-המס 2003 בעקבות תיקון 132.

מומלץ אפוא, לבחון את הנוהל המעודכן ואת היתָכְנותו בנסיבות הרלבנטיות. למותר לציין, כי משרדנו ערוך לביצוע פניות מיידיות לרשות המיסים בעניין זה.