מבזקי מס

25/05/2010: פורסם תיקון לתקנות מס רכישה – הקלות לשרשרת פירוקים

פורסמו ברשומות תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התש"ע-2010 ("התיקון").

בגדרוֹ של התיקון נוספה תקנה חדשה, המאפשרת, בתנאים מסוימים,* לבצע העברה של מקרקעין במסגרת שרשרת פירוקים, מלאה או חלקית, ללא חבות במס רכישה זולת החבות בגין ההעברה במסגרת הפירוק הראשון.

* ואלה הם התנאים: (1) ההעברה במסגרת הפירוק הראשון חויבה במס רכישה; (2) לא חָלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד להעברה הנבחנת; (3) ההעברה הנבחנת פטורה ממס שבח לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין.

תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2010.* 

* יצוין, כי התיקון האמור אוּשר בועדת-הכספים לפני למעלה משלושה חודשים!!! 

להורדת התיקון, לחצו כאן.