מבזקי מס

11/11/2009: פורסמו תקנות חדשות המקנות הטבות למשקיעים בשותפויות להפקת סרטים

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התש"ע-2009 (להורדת התקנות לחצו כאן).
בגדרן של תקנות אלו, הוארך תוקפן של תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990 – המקנות הטבות מס למשקיעים בשותפויות להפקת סרטים בישראל – עד ליום 31.12.2009. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2008.

במקביל, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009, הקובעות כללים חדשים בעניין הטבות המס למשקיעים בשותפויות להפקת סרטים ישראליים (להורדת התקנות החדשות לחצו כאן).