מבזקי מס

01/01/2008: פורסם החוק בעניין מס הכנסה שלילי

פורסם החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 ("החוק") (קישור לחוק).

החוק קובע, כי עובד שכיר שלוֹ ילדים (שטרם מָלאו להם 19 שנים בשנת-המס) ואשר מָלאו לו 55 שנים בשנת-המס יהיה זכאי, בכפוף למספר תנאים וסייגים המנויים בחוק, למענק בעד כל חודש עבודה בשנת-המס.
בנוסף, נקבעו בחוק הוראות בדבר זכאותו למענק של עצמאי שלוֹ ילדים ושמָלאו לו 23 שנים ושל עצמאי ללא ילדים שמָלאו לו 55 שנים.