מבזקי מס

03/11/2023: מתווה הפיצוי לעסקים – הצעת החוק | הארכת הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת | יישום חוק דחיית מועדים במערכי רשות המיסים | ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים | זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

מתווה הפיצוי לעסקים – הצעת החוק

הממשלה אישרה את מתווה משרד האוצר לפיצוי לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

למַעבר להודעת רשות המיסים בעניין זה, לחצו כאן.
להורדת הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, לחצו כאן.


הארכת הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

במבזק מס' 2042 מיום 8.10.2023 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הנחייתה ("ההנחייה") של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין וממוני מע"מ (קישור להנחייה).
וכך צוין בהנחייה [ההדגשות במקור]:

"לאור המצב הביטחוני עקב מלחמת 'חרבות ברזל' ובמטרה להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים, הנכם מתבקשים לגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים הבאים:
1. אישורי ניכוי מס במקור.
יודגש, כי הוחלט להעניק ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30/9/2023, עד ליום 30/11/2023.
נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (למייצגים המקושרים לשע"מ). יש לדאוג למענה מהיר לפניות אלו בקדימות, ככל הניתן.
2. אורכות להגשת השגות וערעורים.
3. אורכות להגשת מסמכים.
4. במהלך השבועיים הקרובים יש להימנע, ככל הניתן, מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים/עוסקים, כגון: דיוני שומה, תשאול, ביקורות במקום העסק וכיוצ"ב (אלא אם מדובר בדו"ח/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד).
5. יש לתת עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרות זכות (שחרור החזרים).

כמו כן, יש להפעיל שיקול דעת ולמצוא פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה במועדים, אי המצאת מסמכים וכיוצ"ב.

נא העבירו תוכן מכתבי זה לידיעת כלל העובדים."

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה יש לפעול כאמור בסעיף 4 להנחייה עד סוף חודש אוקטובר.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן לפיה יש לפעול כאמור בסעיף 4 להנחייה עד ליום 12.11.2023.
למַעבר להודעה הנוספת, לחצו כאן.


יישום חוק דחיית מועדים במערכי רשות המיסים

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).

נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי תשלום לרשות,* שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").**

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".
** יצוין, כי סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה.
עוד יצוין, כי אתמול (2.11.2023) פורסמה טיוטת צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("טיוטת הצו") (קישור לטיוטת הצו). במסגרת טיוטת הצו, מוצע לקבוע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023לפי המוקדם

זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הנחייתה של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים.
להורדת ההנחייה, לחצו כאן.

עוד נעדכן, כי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים לפיה מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ, החליט להפעיל את הסמכוּת שהוקנתה לו בהחלטת הממשלה 988 ולהאריך עד ליום 15.12.2023 את המועד להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לפיה לנוכח המצב הביטחוני עֵקב מלחמת "חרבות ברזל" ולאור פניות רבות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים המגויסים למילואים בצו 8 ולעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלה שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם ("שווי יחסי"); וכי שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד. 
עוד צוין בהודעה, כי אשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח; וכי בְּשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחַר סיום תקופת שירות המילואים.

למַעבר להודעתה של רו"ח קלימן, לחצו כאן.