מבזקי מס

30/07/2020: מס רכישה ברכישת דירה נוספת | העברת ני"ע בין קרובים ללא ניכוי מס במקור | דמי אבטלה לעצמאים | חוק התכנית לסיוע כלכלי (דמי אבטלה, מענקים, החזר מקדמות ועוד) | מענק חד-פעמי | ניכוי מס במקור מקרן השתלמות ועוד

מס רכישה ברכישת דירה נוספת

אתמול (29.7.2020) פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("החוק") (קישור לחוק).

בגדרו של החוק* תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין כך שמדרגות מס הרכישה החלות על מי שרוכש החל ביום 29.7.2020 דירת מגורים שאינה דירתו היחידה תהיינה כדלקמן:

* ראו סעיף 17 לחוק.

על חלק השוֹוי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
על חלק השוֹוי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
על חלק השוֹוי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
על חלק השוֹוי העולה 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
על חלק השוֹוי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת יחידה נותרו ללא שינוי.


העברת ניירות-ערך נסחרים בין קרובים ללא ניכוי מס במקור

במבזק מס' 1861 מיום 1.7.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסום דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית ברשות המסים לשנת-המס 2019 (קישור לדו"ח).*

* להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017 לחצו כאן.
להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2018 לחצו כאן.

כפי שציינו, דו"ח הסיכום האמור כולל לא רק את הפרסומים המקצועיים (החלטות מיסוי, חוזרים, מסלולים ירוקים, טפסים וכו') שפורסמו בשנת-המס 2019 על-ידי החטיבה המקצועית (יחד עם תמצית של פרסומים אלה וקישור מתאים) וכן חקיקה ופסיקה שלוּו על-ידי עובדי החטיבה (תוך חלוקה בין המחלקות השונות שבחטיבה), אלא גם, ובין היתר, פניות הבהרה, הנחיות והוראות נוהל בנושאים שונים וטיוטות של חוזרים מקצועיים שעד היום טרם פורסמו לכלל הציבור.

נבקש להפנות את תשומת לבכם באשר לאחת מהסוגיות שמצוינות בדו"ח הסיכום (במסגרת פעילותה של מחלקת שוק ההון בניהולה של עו"ד (רו"ח) נעמה שואן) ועניינה בהעברת ניירות-ערך נסחרים בין קרובים.

וכך צוין שם (ההדגשות אינן במקור):
"העברות של ניירות ערך נסחרים בין קרובי משפחה המתבצעות במתנה (העברה ללא תמורה), מחייבות במקרים רבים פניה לרשות המסים על מנת לקבל אישור ניכוי מס במקור לאדם שביצע את ההעברה וכן על מנת לקבוע את מחיר קניה לקרוב המשפחה שקיבל את ניירות הערך.
העברת ניירות ערך כמתואר לעיל, ללא פניה לרשות המסים וקבלת אישור פרטני לכל העברה, הייתה גוררת ניכוי מס במקור בגינה וכן רישום עלות אפס אצל הקרוב מקבל ניירות הערך. במטרה להקל על תושבי ישראל המבקשים להעביר ניירות ערך לקרוביהם מבלי שהעברה זו תחשב אירוע מס לצרכי ניכוי מס במקור ובמטרה למנוע ניכוי מס ביתר אצל קרוביהם כך שאלו יקבלו את עלות הרכישה של הקרוב שהעביר להם את אותם ניירות, רשות המיסים תאפשר את העברת ניירות הערך בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק, וזאת החל מה-1.1.2019. המסלול הירוק מיועד להעברת ניירות ערך נסחרים, במתנה ללא תמורה ובתום לב, בין יחיד לקרובו תושבי ישראל.
(קרוב לעניין זה – אח/אחות, אב/אם, סב/סבתא, צאצא וצאצא של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. וכן צאצא של אח/אחות ודוד/דודה).
המסלול נגיש באופן ישיר למבקשים באמצעות חברי הבורסה."

נקדים ונציין, כי הנוהל החדש בהחלט פותר את הבעייתיות שהייתה עד כה באשר להעברת ניירות-ערך נסחרים ללא תמורה בין קרובים, ועל כך יש כמובן לברך.

נוסיף מספר הערות:

ראשית, הנוהל מתייחס להעברת ניירות-ערך ללא תמורה מיחיד לקרובו שהוא אח/אחות, אב/אם, סב/סבתא, צאצא וצאצא של בן-זוג וכן בן-זוגו של כל אחד מאלה; וכן צאצא של אח/אחות ודוד/דודה. כלומר, מדובר במי שנכלל בחלופה הראשונה והשנייה להגדרת המונח "קרוב" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ולא במי שנכלל בשתי החלופות האחרות. הנוהל גם לא חל על העברת ניירות-ערך נסחרים הפטורה מכוח הוראות אחרות ובכלל זאת העברה לפי סעיף 104א לפקודה. במקרים אלה, נדרש, כבעבר, לפְנות פרטנית ולבקש פטוֹר מניכוי מס במקור.

שנית, עניינו של הנוהל בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו (כמשמעותו לעיל) שהינו תושב ישראל. העברה לקרוב שהוא תושב-חוץ, לעומת זאת, אינה נכללת במסגרת הנוהל. זאת, לאור הסיפא להוראות סעיף 97(א)(5) לפקודת מס הכנסה המַחריג מגֶדר הפטוֹר ממס רווחי הון הקבוע באותן הוראות מתנה לתושב-חוץ.

שלישית, ענייננו בפטוֹר מניכוי מס במקור ולא בחבות המס הסופית. על-כן, העברת ניירות-ערך ללא ניכוי מס במקור בעקבות מילוי טופס ההצהרה אינה גורעת מסמכותו של פקיד-השומה לבחון האם אכן מדובר בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרוב ולא, למשל, העברה לקרוב בתמורה חלקית או העברה במסגרת עסקת חליפין בין הקרובים אשר אינן פטורות ממס.

רביעית, יש לבחון את כדאיות ההעברה בהתחשב ברווח/הפסד הגלום בניירות-ערך המועברים כמו גם ברווחים/הפסדים האחרים של המעביר/מקבל ההעברה. בעניין זה נזכיר, כי מכירת ניירות-הערך המועברים על-ידי מקבל המתנה בהפסד עלולה להיחשב לתכנון מס החייב בדיווח בהתאם לתקנות 2(3) או (4) לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006.


עתירת לשכת יועצי המס לדמי אבטלה לעצמאים

שלשום (28.7.2020) ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון (בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק) בעתירה שהוגשה על-ידי לשכת יועצי המס בישראל, בגדרהּ התבקש בית-המשפט להורוֹת על קביעת מנגנון שיַקנה דמי אבטלה או תשלום סוציאלי אחר לציבור העצמאים, וזאת בהיקף דומה לזה שמוענק לעובדים שכירים.

בית-המשפט העליון, מפי השופט ד' מינץ (בהסכמת השופטים נ' הנדל ו-י' אלרון)דחה את העתירה (קישור לפסק-הדין).


מענק חד-פעמי

כאמור, אתמול (29.7.2020) פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("החוק"(קישור לחוק).

בגדרו של החוק נקבעו הוראות בעניין תשלום מענק בגין ילדים (ראו סעיף 2 לחוק), מענק בגין בגיר ונער/ה שנישאו (ראו סעיף 3 לחוק), תוספת למענק (ראו סעיף 4 לחוק) ומענק לחייל משוחרר (ראו סעיף 16 לחוק).
עוד נקבעו הוראות בעניין סייג לזכאות למענק בגין בגיר ונער/ה שנישאו ולתוספת למענק (ראו סעיף 5 לחוק) ואופן תשלום המענק וקבלת מידע בנושא (ראו סעיף 6 ואילך לחוק).

המענק והתוספת למענק לפי החוק לא ייראו כהכנסה לפי כל דין (סעיף 9 לחוק).


חוק התכנית לסיוע כלכלי (דמי אבטלה, מענקים, החזר מקדמות ועוד)

במקביל לפרסום חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020, פורסם ברשומות גם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק התכנית לסיוע כלכלי"(קישור לחוק).

חוק התכנית לסיוע כלכלי כולל הוראות בנושא דמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, פיקדון חיילים משוחררים, מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, משיכת קרנות השתלמות והחזר מקדמות מס הכנסה ששולמו בגין החודשים ינואר ופברואר 2020.


ניכוי מס במקור מסכומים ששולמו מקרן השתלמות 

פורסמה הנחייתה של רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית שברשות המסים בנושא "אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות".

עניינה של ההנחיה באופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות לפני שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 9(16א) או בסעיף 9(16ב) לפקודת מס הכנסה.

למַעבר להנחייה, לחצו כאן.


הארכת התקופות לתשלום עיצום כספי וקנס אזרחי – עדכון

במבזק האחרון דיווחנו, בין היתר, על פרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת-השעה"(קישור להוראת-השעה).

כפי שציינו שם, הוראת-השעה כוללת מספר הוראות ובכללן ההוראה (המנויה בסעיף 5 להוראת-השעה) לפיה מנהל רשות המסים ידחה את מועד תשלום העיצום הכספי או הקנס האזרחי שהטיל מכוח חוק מסאם המועד לתשלום העיצום או הקנס כאמור** חל בתקופה 25.6.2020–30.9.2020, כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין.

* כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980.
** לרבות מועד לתשלום חלק מעיצום או מקנס שחוּלק לתשלומים.

זאת, בכפוף לכך שמי שהוטל עליו העיצום או הקנס הגיש בקשה לדחיית מועד התשלום.

עוד ציינו במבזק, כי סעיף להוראת-השעה מוסיף וקובע, כי הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשת דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים אכן פרסמה הודעה כאמור באתר האינטרנט.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.