מבזקי מס

10/04/2007: הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס

מועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס לגבי שנת-המס 2006 מתקרב.

נבקש להזכירכם, כי האתר כולל מידע רב בעניין זה ובכלל זאת לגבי מבנה הדו"ח ומועד הגשתו והפטור מהגשת דו"ח.

עוד נזכיר, כי לדו"חות המס השנתיים נוסף נספח חדש - טופס 6111 - ובו מפורטים סעיפי הדו"חות הכספיים (במסגרת זו יפַרט כל עסק את סעיפי הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) לרבות דו"ח התאמה לצורכי מס, על-גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 והמהווה נספח לדו"ח השנתי).
כפי שכבר ציינו במבזק מיום 15.3.07, על-פי הנחיית רשות המסים, הדרישה לדיווח של הדו"חות הכספיים על-גבי טופס 6111 תחול לגבי שנת-המס 2006 על כלל בעלי העסקים למעט כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודת מס הכנסה, בנקים, חברות ביטוח, חקלאים, חברות/בעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ-300,000 ש"ח וכל מי שיגיש את הדו"ח השנתי לשנת-המס 2006 עד ליום 31.8.2007.