מבזקי מס

06/05/2006: דגשים לעניין הכנת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2005

כידוע, מועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס לגבי שנת-המס 2005 מתקרב (ביום 24.4.2006 פרסמו רשויות המס הודעה, לפיה מועד הגשת הדו"ח כאמור יידחה ליום 31.5.2006).

בימים אלה, נשלחים למשקיעים בשוק ההון אישורים מהבנקים וממנהלי התיקים לגבי הכנסותיהם של המשקיעים (ובכללן רווחי הון, הכנסות ריבית ודיבידנד) והמס שנוכה במקור מאותן הכנסות (טופסי 867).
אישורים אלה מהווים בסיס למילוי הדו"ח השנתי ונספחיו השונים ובכללם נספח ג' (רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2005) (טופס 1322).

בהכנת הדו"ח השנתי, יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס הגלומה בפעילות בשוק ההון ובכלל זאת את הנושאים הבאים: אופן חישוב הרווח במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכלל זאת חישוב עלותם וקביעת יום רכישתם של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו'), זכאות להקלות ופטוֹרים ממס (בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות פיננסיות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל, הכנסות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה לנירות-ערך בתל-אביב)) וקיזוז הפסדים (הן בכלל והן כאלה שמקורם בשוק ההון).

נוסיף ונציין, כי הנתונים הכלולים באישורים בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הנתונים כאמור בטרם שילובם בדו´´ח השנתי ונספחיו.

לבסוף, נדגיש, כי במקרים רבים קיים הבדל משמעותי בין חבות המס הסופית שחלה על המשקיע לבין המס שנוכה במקור, כאשר הבדל זה עשוי להביא, על-פי רוב, לתשלום מס ביֶתֶר. כך, למשל, הם פני הדברים כאשר לצד ההכנסות השונות נוצרו למשקיע הפסדים, הן בכלל והן כאלה שמקורם בשוק ההון.
אשר על-כן, גם משקיעים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי ייטיבו לעשות אם יבחנו את חבות המס הסופית שחלה על הכנסותיהן השונות וכנגזר מכך ישקלו את הכדאיות בהגשת דו"ח כאמור.

נזכירכם, כי האתר כולל, בין היתר, מידע רב בעניין הדו"ח השנתי ובכלל זאת לגבי החייבים בהגשת דו"ח והפטוּרים מחובה זו, מבנה הדו"ח ומועד הגשתו.