מבזקי מס

30/10/2017: החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינ"ל, מיסוי מקרקעין וחוקי עידוד; עריכת תרשומות מדיונים; רכישת זכויות בשותפוּת; מינויים בכירים ברשות

החלטות מיסוי חדשות
פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 935/17 (קישור להחלטה) העוסקת בהשלכות המס הגלומות בקבלת נכס מקרקעין בארה"ב במתנה בידי מי שהפכה לתושבת ישראל בשנת 1996 ("הנישומה"), העברתו כתרומה למוסדות אקדמיים בארה"ב, מכירתו בידי אותם מוסדות והעברת שיעור קבוע מכספי קרן התמורה לנישומה.
  • החלטת מיסוי 6132/17 (קישור להחלטה) שעניינה בסיוּוגם של "מפעל מוטב" ושל "מפעל מועדף" שהיו בבעלות שתי חברות ולאחַר רכישת החברה האחת בידי השניה מוזגה פעילותה של החברה הנרכשת לתוך פעילות החברה הרוכשת.
  • החלטת מיסוי 2213/17 (קישור להחלטה) לפיה הוראות-המַעבר הקבועות בסעיף 96(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק ההתייעלות" או "החוק"(קישור לחוק ההתייעלותתחולנה על העברת דירה מחברה בת ישירות לבעל המניות המהותי (שמחזיק בעקיפין, ובאמצעות חברה נוספת, 100% מחברת הבת) וכי לצורך סיווג ההכנסה בהתאם לסעיף 3(ט1)(2) לפקודה ייבחן גובה העודפים באופן מאוחד עם חברת האם (עוד נקבע, כי לעניין ייחוס ההכנסה לבעל המניות המהותי כל יתרת זכות בחברת הבת מול חברת האם לא תהווה יתרת זכות (כהגדרתה בסעיף 3(ט1)(1) לפקודה) וההכנסה תחושב על יתרת שווי הרכישה של הדירה בידי חברת הבת (כהגדרתה בסעיפים 96(ב)(3) ו-(ב)(4) להוראות-המַעבר)).
עריכת תרשומות מדיונים
פורסמה הנחייתם של עו"ד אורי קלינר (היועץ המשפטי לרשות המיסים) ושל רו"ח מירי סביון (המשנה למנהל רשות המיסים ולשעבר סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות) בנושא עריכת תרשומות מדיונים ומסירת הערת התרשומת למייַצגים ונישומים (קישור להנחיה).
בגדרה של ההנחייה (מיום 10.12.2015) צוין, כי בעת עריכת דיוני שומה ודיונים אחרים (כגון: שימוע בעקבות אי-רישום תקבול) עם מייַצגים ו/או נישומים ו/או עוסקים חובה לערוך תרשומת בה יפורטו בתמצית עיקרי הדברים. עוד צוין, כי יש לערוך תרשומת מפורטת בעת עריכת ביקורת ניהול ספרים, בהתייחס לממצאים שנתגלו ולהסברים שמסר הצד השני.
בנוסף, צוין בהנחייה, כי יש למסוֹר העתק מהתרשומת לצד השני, לרבות במצבים בהם הצד השני מסרב לחתום על התרשומת.
 
פסק-הדין בעניין פרי אור בע"מ
במבזק מיום 28.7.2015 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פרי אור בע"מ.
 
המערערת, חברת בת של מהדרין בע"מ שהינה חברה ציבורית, הינה חברה העוסקת בנטיעת פרדסים ומטעי פרי, אריזת פרי ושיווקו בארץ ובעולם.
ביום 4.10.2006 רכשה המערערת 51% מהזכויות במהדרין תנופורוט יצוא – שותפות מוגבלת, שעיקר עיסוקה באריזה ובשיווק של פרי שמקורו בפרדסי ומטעי השותפים, ואשר בה החזיקה לפני הרכישה ב-49% מהזכויות. כלומר, המערערת הפכה לבעלים (במישרין ובעקיפין) של 100% מהזכויות בשותפות זו. תמורת הזכויות הנרכשות שילמה המערערת 34 מיליון ש"ח.
בו ביום, רכשה המערערת את הזכויות בגן פלח – שותפות מוגבלת, שעיסוקה בעיבוד ובניהול פרדסים על-פי הסכמי עיבוד עם פרדסנים. זאת, בתמורה לכ-24 מיליון ש"ח.
בדו"חותיה לצורכי מס לשנות-המס שבערעור (שנות-המס 2009-2007), דיווחה המערערת על רכישת נכס של "מוניטין" בסכום הכולל שאותו שילמה במסגרת שתי העִסקות (בסך כ-58 מיליון ש"ח) ודרשה בניכוי "הוצאות הפחתת עלות רכישת שותפויות" בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח בכל שנה (קרי: בשיעור 10%). דהיינו, המערערת ראתה במלוא עלות רכישת הזכויות בשותפויות כתשלום בגין רכישת נכס של "מוניטין", באופן המאפשר הפחתת עלות זו על-פני 10 שנים בהתאם לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), תשס"ג-2003.
המשיב, פקיד-השומה למפעלים גדולים, לא קיבל את עמדת המערערת וקבע, כי מדובר בזכויות בשותפויות כך שאין להתיר כהוצאה לצורכי מס כל הפחתה המתייחסת לרכישת הזכויות כאמור, וזאת לאור הלכת שדות (ע"א 2026/92). לחלופין, טען המשיב, כי גם אם יש לראוֹת במערערת כמי שרכשה נכסים של השותפויות, הרי שכלל לא הוכח כי בין הנכסים שנרכשו נרכש גם מוניטין, וממילא לא הוכח כי שווי המוניטין, ככל שישנו כזה, הינו השווי לו טענה המערערת.
 
המערערת לא השלימה עם קביעתו של המשיב וערערה, באמצעות עו"ד ד"ר שמואל בורנשטין – היום שופט בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד – לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב. ואילו המשיב יוצג בתיק על-ידי עו"ד אורית וינשטיין – היום שופטת בית-המשפט המחוזי בחיפה.
 
במסגרת הדיון שנערך בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב הוחלט על פיצול הדיון, כך שקוֹדם תינתן החלטה בשאלה האם המערערת בעסקות מושא הערעור רכשה זכויות בשותפויות (כפי עמדת המשיב) או שמא רכשה נכסים של השותפויות (כפי עמדת המערערת); ורק לאחַר הכרעה במחלוקת האמורה, וככל שתתקבל עמדת המערערת, יתקיים דיון הוכחות בשאלת שווי הנכסים.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
בראשית הדברים, נדרשה השופטת ד"ר אגמון-גונן להלכת שדות וקבעה, כי מאחַר שעל-פי הלכה זו מכירת מלוא זכויותיו של שותף בשותפוּת תיחשב, לעניין דיני המס, כמכירת נכס הוני יחיד ולא כמכירת חֵלקו היחסי של השותף בכל אחד ואחד מנכסי השותפוּת בנפרד, יש לעמוֹד על מהותן של שתי העִסקות בהן עסקינן; כאשר יש לבחון את טענת המערערת למהות כלכלית הגוברת לצורכי מס על הצורה של העִסקה, וזאת בשים לב לפסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט העליון בעניין תדיראן (ע"א 749/13).*
* למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.
השופטת ד"ר אגמון-גונן בָּחנה את שתי העִסקות וקבעה, כי לשון ההסכמים כמו גם דיווחי הצדדים הנוגעים לעִסקות (כזכור, מהדרין, חברת האם של המערערת, הינה חברה ציבורית) מצביעים על כך שמדובר בעסקות שבגדרן רכשה המערערת זכויות בשותפויות ולא בעסקות לרכישת נכסים של השותפויות.
באשר לטענת המערערת, כי יש להעדיף מהות על-פני צורה, קבעה השופטת ד"ר אגמון-גונן, תוך שהיא מאמצת את קביעותיו של השופט מ' אלטוביה בעניין כלל חברה לביטוח (ע"מ 36620-12-09),* כי אין לאפשר טענה זו, שעה שהמערערת בחרה את אופן עיצוב העִסקות, והעסקות דוּוחו לרשויות כעסקות לרכישת זכויות.
* נזכיר, כי הערעור שהוגש לבית-המשפט העליון על פסק-הדין של השופט מ' אלטוביה בעניין כלל חברה לביטוח נדחה (ע"א 3890-13).
עוד ציינה השופטת ד"ר אגמון-גונן, כי אין היא סבורה כי בחינה מהותית של העִסקות הייתה יכולה להביא למסקנה שונה בנסיבות העניין.
לבסוף, קבעה השופטת ד"ר אגמון-גונן, כי היות שמכירה של זכויות בשותפוּת אינה מהווה, לצרכי מס, מכירה של נכסי השותפוּת, אלא מכירה של נכס בודד שהוא הזכות בשותפוּת, המערערת אינה רשאית להפחית לצורכי מס את עלות רכישת הזכויות בשותפויות או את חלקהּ כאילו נרכס מוניטין; וכי עלות רכישת הזכויות בשותפויות תהווה בידי המערערת "מחיר מקורי" בחישוב רווח ההון בעתיד לכשתמכור המערערת את הזכויות בשותפויות.
 
המערערת הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון.
בית-המשפט העליון
(השופטים ח' מלצר, ע' פוגלמן ומ' מזוז) דחה את הערעור ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין), וזאת לאחַר שב"כ המערערת קיבלו את המלצת המותב לחזור בהם מן הערעור.
 
מינויים בכירים ברשות המיסים
מנהל רשות המסים, מר משה אשר, הודיע על מינויו של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם לסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים.
עם-שלם שימש עד למינויו האחרון כמנהל אגף בכיר מקצועית ולפני כן מילא שורת תפקידים ביחידות הרשות ובכללם 6 שנים כסגן פקיד שומה חיפה ומפקח ורכז בפקיד שומה למפעלים גדולים.
 
את רולנד עם-שלם יחליף בתפקיד מנהל אגף בכיר מקצועית רו"ח עפרי שליו, לשעבר מנהל המחלקה המקצועית. 
 
בנוסף, הודיע מנהל רשות המיסים על מינויה של אביגיל פינטו למבקרת הפנים של הרשות.
פינטו שימשה עד כה כמבקרת הכספים באגף הכספים והיא מחליפה בתפקיד את אמיר כהן שפרש לאחרונה.
 
אנו מאחלים להם הצלחה רבה בתפקיד החדש.