מבזקי מס

08/02/2007: תזכורת - יש להגיש דיווח חצי-שנתי על רווחים בשוק ההון עד לסוף החודש!

סוף חודש ינואר מתקרב ועימו גם מועד הגשת הדיווח החצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי–דצמבר 2006 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים. על-פי רוב, מדובר באותם מקרים בהם המכירות של ניירות-הערך בוצעו באמצעות בנקים/ברוקרים מחוץ לישראל או באמצעות האינטרנט, שאז ככל הנראה לא נוכה מס במקור בגין הרווחים שהופקו וקיימת חובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות.

בחודש יולי 2006 פרסמו רשויות המס הנחיות לגבי ביצוע הדיווח החצי-שנתי. אומנם, ההנחיות התייחסו לתקופת הדיווח הקודמת (ינואר–יוני 2006), אך יש להניח, כי רשויות המס תיישמנה את ההנחיות גם לגבי תקופת הדיווח הנוכחית (יולי-דצמבר 2006). לפי ההנחיות, הדיווח החצי-שנתי ייעשה באמצעות הודעה למחלקת הגבייה שבמשרדי פקיד-השומה הרלבנטי, וזאת בהתייחס לניירות-הערך שבמכירתם לא נוכה מס במקור. כלומר, אין צורך למלא טופס כלשהו אלא מספיק לשלוח את ההודעה למחלקת הגבייה ובמקביל לשלם את המקדמה בסכום המצוין בהודעה. במסגרת ההודעה ייכללו הנתונים הבאים: (א) סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה 1.7.06–31.12.06 (מספר אחד מסכם); (ב) סך כל הרווחים מניירות-הערך שנמכרו ב תקופה 1.7.06–31.12.06 (מספר אחד מסכם); (ג) סך כל ההפסדים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה 1.7.06–31.12.06 (מספר אחד מסכם); (ד) סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלבנטיים; ו-(ה) סכום המקדמה לתשלום כפי שהיא עולה מהנתונים דלעיל.

למעשה, החישובים הנדרשים לצורך הדיווח החצי-שנתי דומים לאלה שנעשים במסגרת הדו"ח השנתי. ההבדל הוא שבדו"ח השנתי צריך לכלול, בין היתר, את כל הרווחים ממכירת ני"ע נסחרים וקרנות נאמנות, בעוד שבדיווח החצי-שנתי מדובר רק ברווחים שמהם לא נוכה מס במקור. בכל מקרה, מומלץ לערוך כבר עכשיו ניתוח מפורט של העסקות שבוצעו במחצית השנייה של 2006, לקבוע את הרווחים וההפסדים ולפי זה לחשב את המקדמה שיש לשלם במסגרת הדיווח החצי-שנתי.

נזכיר, כי גם אם קיימת חובת הגשת דיווח חצי-שנתי לרשויות המס בשל רווחים שמהם לא נוכה מס במקור, לא קיימת בהכרח חובת תשלום מקדמות בגין רווחים אלה. שהרי, ייתכן שלצד הרווחים נוצרו גם הפסדים שניתן לקזזם כנגד אותם רווחים. על-כן, יש לחשב לא רק את הרווחים שנוצרו במחצית השנייה של השנה (שמהם לא נוכה מס במקור) אלא גם את ההפסדים שנוצרו במהלך כל השנה ואף בשנים קודמות ובתנאי שאותם הפסדים טרם קוזזו מרווחים אחרים עד ליום 30.6.06 ואף לא הובאו בחשבון לעניין הדיווח החצי-שנתי הקודם (שאז ייעשה שימוש כפול באותו הפסד).
בהקשר זה נציין, כי על-פי ההנחיות של רשויות המס, לא ניתן היה לקזז – במסגרת הדיווח החצי-שנתי הקודם – הפסדים מניירות-ערך שנוצרו בתקופה 1.1.06–30.6.06 בחשבון ניירות-ערך שבו מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור (למשל: חשבון בבנק בישראל) אלא אם ניתן אישור פקיד-השומה לכך. יש להניח, שזו גם תהיה עמדתן של רשויות המס לגבי הדיווח החצי-שנתי הנוכחי.

לבסוף, נציין, כי חלק מהמשקיעים בשוק ההון – ובעיקר כוונתנו לחברות בעלות פעילות עסקית – משלמים מקדמות שוטפות למס הכנסה. לגבי אותם משקיעים עשוי להיווצר מצב בו המקדמות השוטפות נקבעו, בין היתר, בהתבסס על הרווחים שמקורם במכירת ני"ע נסחרים בשנת 2005. לאור זאת, רשויות המס הודיעו, כי באותם מקרים בהם ישוכנע פקיד-השומה כי עשוי להיוותר "כפל חיוב במקדמה", הוא יהיה רשאי להקטין את סכום המקדמה החצי-שנתית. לשם כך, יש לפנות לפקיד השומה.

* מבזק זה יפורסם מחר במוסף TheMarker שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע "מיסוי שוק ההון".