מבזקי מס

31/12/2006: פורסם תיקון 152 לפקודת מס הכנסה

ביום 28.12.06 פורסם ברשומות תיקון 152 לפקודת מס הכנסה ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נקבע, כי עמית עצמאי יוכל להפקיד עד 31.12.06 (קרי: היום לכל המאוחר) כספים לקופות גמל ולהנות מהגדלת תקרת ההכנסה המזכה בשנת-המס 2006.

כמו-כן, במסגרת התיקון תוקנה הגדרת המונח "הכנסה מיגעה אישית": נקבע, כי קצבת אבדן כושר עבודה* המשתלמת מקופת גמל לקצבה/תגמולים או על-פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה תיחשב להכנסה מיגיעה אישית (דהיינו, תחולנה לגביה מדרגות המס ההתחלתיות של 10%, 21% ו-29% במקום 30%) (נכון לשנת-המס 2007). תחולת התיקון כאמור (קרי: לעניין הכללת קצבת אבדן כושר עבודה בגֶדר הכנסה מיגיעה אישית) נקבעה ליום 1.1.05.

* המונח "אבדן כושר עבודה" מוגדר לעניין זה כ"פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או 2(1)".