מבזקי מס

31/08/2016: תזכיר חוק בנושא מיסוי קיבוצים; קיזוז הפסדים לאחַר רכישת שליטה והעברת פעילות – האם עִסקה מלאכותית?

תזכיר חוק בנושא מיסוי קיבוצים
פורסם תזכיר חוק נוסף (קישור לתזכיר) שעניינו בשינוי כללי המיסוי החָלים על קיבוצים, וזאת תוך הבחנה בין קיבוץ שיתופי לבין קיבוץ מתחדש.
 
פסק-הדין בעניין אי-אונליין
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
המערערת הוקמה בשנת 1999 ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה בשנת 2000.
עד שנת 2002, עָסקה המערערת במתן שירותי מידע ופרסום באמצעות האינטרנט; ואילו בשנת 2002 הִפסיקה המערערת את פעילותה עֵקב קשיים כלכליים, המסחר במניותיה הושעה ונצברו אצלה הפסדים עסקיים בסך כ-36 מיליון ש"ח והפסדים הוניים בסך כ-21 מיליון ש"ח.
בחודש אוקטובר 2003, רכשו תוכנה לעניין בע"מ ובעלי הַשליטה בה יובל ומיכאל גולן ("קבוצת גולן") 84.75% מהון המניות המונפק של המערערת בתמורה ל-1,490,000 ש"ח ששולמו לבעלי המניות ותמורה נוספת שולמה לידי המערערת (יצוין, כי קודם לרכישה האמורה החזיקה קבוצת גולן ב-13% מהון המניות המונפק של המערערת, אך בעקבות הֶסדר נושים דוללה החזקתה ל-2%).
בסמוך לאחַר רכישת הַשליטה במערערת, הֶעבירה קבוצת גולן אל המערערת את פעילות שיווק התוכנות להצגה וניתוח של נתוני מסחר בשוק ההון ("פעילות שיווק התוכנות") שעד אז בוצעה באמצעות גרף עסקי תעשיות תוכנה בע"מ שהייתה בשליטתה.
מהרווחים שנוצרו למערערת מפעילות השיווק כאמור בשנות-המס 2004–2008 קוזזו מלוא ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו, כאמור, למערערת.
היות ששנות-המס 2004–2006 התיישנו, המחלוקת בתיק נעה סביב שאלת זכאותה של המערערת לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים בשנות-המס 2007 ו-2008, כשלטענת המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 3) מדובר בעסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 86 לפקודה שבעטיה יש לשלול את הקיזוז כאמור.
לטענת המערערת, הפסדיה הצבורים אכן היוו שיקול ברכישתה על-ידי קבוצת גולן, אך השיקולים המסחריים העיקריים שהנחו את הקבוצה לרכוֹש את הַשליטה במערערת היה הצורך להשיג דריסת רגל בורסאית ו"נראוּת ציבורית" שהייתה תנאי חיוני בתחום פעילותה של קבוצת תוכנה מול מתחרותיה, חיסול תחרות עסקית פוטנציאלית וניצול המוניטין שהיו למערערת.
 
יצוין, כי בבקשה מיום 19.6.2013, טענה המערערת שיש לקבל את הערעור על הסף מחמת התיישנות ו/או הסתמכות על קבלת דוחותיה לשנות-המס 2004–2006. בקשה זו נדחתה וכך גם בקשת רשות הערעור שהגישה המערערת לבית-המשפט העליון (למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן).
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.
בראשית הדברים, סָקר השופט אלטוביה את פסקי-הדין שדנו בהוראות סעיף 86 לפקודת מס הכנסה.
לאחר מכן, קבע השופט אלטוביה, כי המשיב עמד בנטל להוכיח כי מבּחינה אובייקטיבית העִסקה שביצעה קבוצת גולן בדרך של רכישת הַשליטה במערערת, העברת פעילות שיווק התוכנה למערערת וקיזוז ההפסדים הצבורים מרִווחי פעילות שיווק התוכנה, נועדה להפחתת מס; ומשכך, ככל שהמערערת לא תעמוד בנטל להוכיח בראיות "חותכות וממשיות" שהיה טעם מסחרי יסודי סובייקטיבי ברכישת הַשליטה במערערת והעברת פעילות שיווק התוכנה למערערת מֵעבר לניצול ההפסדים הצבורים, אין להתערב בשומות שקבע המשיב.
בשלב זה, בָחן השופט אלטוביה את הטעמים המסחריים שהניעו את קבוצת גולן, לטענת המערערת, לרכוֹש את הַשליטה במערערת – ובכללם "נראוּת ציבורית", רכישת "שלד בורסאי", ניצול המותג ושם המתחם של המערערת (www.aonline.co.il) – וקבע, כי טעמים אלה היו משניים לצד המטרה העיקרית והדומיננטית של ניצול ההפסדים הצבורים של המערערת.
עוד קבע השופט אלטוביה, כי בטווח הנראה לעין ביום רכישת הַשליטה במערערת, לא היוו היתרונות המסחריים עליהם הצביעה המערערת שווים בערכם הכלכלי לרווח הכספי המיידי והוודאי שהיה גלום ברכישת הַשליטה במערערת והעברת פעילות שיווק התוכנה אליה. לשון אחר, הרווח הכספי הגדול שהיה גלום בקיזוז ההפסדים הצבורים של המערערת מאפיל על כל אחד מהטעמים המסחריים עליהם הצביעה המערערת ואף על כולם יחד.
וכך סיכם השופט אלטוביה את ממצאיו: "אם נשאל מעולם הפיסיקה הרי ששקול ההימנעות ממס או הפחתת המס הוא בבחינת הווקטור הראשי, בעל עוצמה כזו ההופך את שאר הווקטורים, שער השקולים העסקיים כלכליים, לזניחים בהשפעתם על כיוון התנועה של המהלך. על כן ניתן לחסום מהלך זה באמצעות הכלי האנטי תכנוני של העיסקה המלאכותית, באשר מדובר בהפחתת מס בלתי נאותה".