מבזקי מס

13/01/2016: הצעות חוק חדשות: חובת דיווח למע"מ לגבי נאמן בקבוצת רכישה; קציבת הפטור ממס שבח לגבי דירות ירושה; אי-תחרות כהכנסה פירותית, חברות בית ועוד

פורסמו ארבע הצעות חוק* כדלקמן:
* יצוין, כי הצעות אלו פורסמו בעבר בנוסח דומה.
 
הצעת חוק לתיקון 54 לחוק מע"מ (קישור להצעה)
במסגרת הצעה זו מוצע להוסיף לחוק מע"מ הוראות בשני נושאים:
האחד – החלת חובת דיווח על מי שרוכש זכות במקרקעין כנאמן בעבור קבוצת רכישה, כאשר הדיווח יינתן הן למוֹכר והן כנספח להודעה על הנאמנות שמוגשת למשרדי מיסוי מקרקעין (תחולת התיקון המוצע מחלוֹף 30 יום ממועד הפיכתו לחוק ופרסומו ברשומות);
השני – הסמכת מנהל מע"מ להטיל סנקציה מינהלית של עיצום כספי על הפרת הוראות הנאכפות כיום בדרך פלילית והקבועות בסעיפים 117(א) (3) ו-(5) לחוק מע"מ (מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת, או דו"ח או מסמך הכוללים ידיעה כאמור, בלא הֶצדק סביר; והוצאת חשבונית מס  על-ידי מי שאינו זכאי או שנאסר עליו לעשות כן).
 
הצעת חוק לתיקון 220 לפקודת מס הכנסה (קישור להצעה)
במסגרת הצעה זו נכללים התיקונים הבאים:
 • קביעת הוראות חדשות לגבי מיסוי חברת בית, וזאת בדומה להוראות שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי חברה משפחתית;*
  * נציין, כי כללי המיסוי החדשים המוצעים לגבי חברת בית כפופים להוראות-המַעבר המנויות בהצעת-החוק ודורשים היערכות מראש.
 • תיקון חלק מההוראות שנקבעו, כאמור, בתיקון 197 לגבי חברה משפחתית;
 • חובות דיווח לגבי נהנה בנאמנות;
 • חובת הגשת דו"ח שנתי לגבי מי ששוהה בישראל מעל מכסת ימים מסוימת;
 • חובת דיווח על מי שהעביר כספים לחו"ל.
הצעת חוק לתיקון 219 לפקודת מס הכנסה (קישור להצעה)
במסגרת הצעה זו נכללים, בין היתר, התיקונים הבאים:
 • סיוּוגן של טובות הנאה הניתנות ליחיד אגב סיום עבודה או הפסקת מתן שירותים, לרבות בגין אי-תחרות, כהכנסה פירותית (אך ראו סעיף 7 להצעת החוק ביחס לאי-החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות בחלק מהמקרים האמורים);
 • הכללת סכומים או טובת הנאה אחרת שניתנו לבעל מניות מנותי שמּכר מניות, אגב המכירה, לרבות בגין אי-תחרות, כחלק מהתמורה, ומנגד אי-התרתם בניכוי כהוצאה שוטפת בידי הרוכש;
 • החלת הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (שעניינו בשינויי מבנה) על שותפויות רשומות שמנהל רשות המיסים אישר לעניין זה.

הצעת חוק לתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין (קישור להצעה)

במסגרת הצעה זו נכללים התיקונים הבאים:

 • קיצור תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה לבין מכירת דירה קודמת, הן לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה, כך שזו תעמוד על 12 חודשים (במקום 18 חודשים ו-24 חודשים, בהתאמה);
 • קציבת הפטוֹר הקיים ממס שבח עבוּר דירות אותן קיבל המוֹכר בירושה (בהתאם לסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין) והעמדתו על תקופה של שנתיים מיום פטירת המוריש, תוך קביעת הֶסדרים למקרים מיוחדים.