מבזקי מס

15/08/2006: פורסם תיקון נוסף לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים

פורסמו תקנות נוספות שעניינן בפיצויים המוקנים בגין הנזקים נשוא המלחמה בצפון. המדובר בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006.

התקנות החדשות מתקנות חלק מההוראות שנקבעו לאחרונה בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2006 ("הוראת-השעה").*

* כפי שכבר ציינו במבזק ששלחנו אליכם ביום 2.8.2006, הוראת-השעה כללה מספר תיקונים להוראות הקבועות בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל''ג-1973 ובכלל זאת להגדרות המונחים ''שווי של נזק עקיף'' ו"'ניזוק" שבתקנה 1 לתקנות האמורות. תחולת אותם תיקונים הוגבלה, ככלל, לתקופה שמיום 12.7.06 ועד ליום 31.7.06.