מבזקי מס

06/05/2015: החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי פנסיוני; איחוד דיון בערעורי מס; פסילת ספרים

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי פנסיוני
החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי שתמציתן כדלקמן:
 • החלטת מיסוי 5837/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו בחברה המבקשת להעביר סכום חד-פעמי לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר ("המבטח") על-מנת שישלם לעובד החברה קצבה (במקום החברה), וזאת עד הגיעו של העובד לגיל 67 (גיל חובת פרישה).
  בגדרה של ההחלטה התקבלה בקשת החברה, לפיה העברת הסכום למבטח תהיה פטורה מחובת ניכוי מס במקור ולא תיחשב להכנסתו של הפורש. זאת, בכפוף לתנאים והסייגים המנויים בהחלטה.

   
 • החלטת מיסוי 6849/15 (קישור להחלטה)
  בגדרה של החלטה זו נקבע, כי חברה המנהלת קופות גמל תיישם את הוראות תקנה 6(י) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג–1993 (עניינה של תקנה זו במעביד שהוא קופת גמל המשלם לעמית בקופת גמל סכום בְּשל היוון קצבה מוּכּרת, ולפיה עליו לנַכּוֹת, בעת התשלום, מס בשיעור 15% ממרכיב הרווח היחסי כהגדרתו בסעיף 99א לפקודה) במועד היוון הקִצבה המוּכּרת על-ידי קופות הגמל שבניהול וללא צורך באישור פקיד-השומה.
  זאת, בכפוף לתנאים והסייגים המנויים בהחלטה.
החלטה בעניין אל פי סי מרום מערכות וניהול בע"מ (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בבקשה שהגישו פקיד-שומה חולון ופקיד-שומה רחובות לבית-המשפט העליון לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, לאיחוד הדיון בשלושה ערעורי מס: שניים מהערעורים הוגשו לבית-המשפט המחוזי מרכז; והשלישי לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב.
לטענת המבקשים, עניינם של שלושת ערעורי המס במסכת עובדתית ומשפטית "משותפת וקשורה" המערבת את שלושת המשיבים, כאשר בירור המצב העובדתי והמשפטי הנוגע לחשבוניות הפיקטיביות שניכתה והנפיקה המשיבה 2.
נשיאת בית-המשפט העליון, השופטת מ' נאור, קיבלה את הבקשה, תוך שהיא דוחה את הטענה כי היעדר חפיפה מלאה בין שנות-המס נשוא שלושת הערעורים שולל איחוד הדיונים.
הנשיאה נאור הוסיפה וקבעה, כי הדיונים המאוחדים יתנהלו בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב.
 
פסק-הדין בעניין עלי שייח'ה (קישור לפסק-הדין)
בעקבות ביקורת שערך המשיב, פקיד-שומה חדרה, על ספריו של המערער, קבע המשיב שאֶלה נוהלו בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים, החליט לפוסלם והוציא לו שומות בצווים.
על החלטות אלו הגיש המערער ערעור לבית-המשפט המחוזי בחיפה.
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור ברובו תוך שהוא קובע, כי בדין פָּסל המשיב את ספרי המערער וכי אין מקום להתערב ביחס למרבית קביעותיו של המשיב ביחס לשומות שהוציא.