מבזקי מס

19/04/2015: פורסמו מדריכים לגבי הדו"ח השנתי ולגבי מכירת/רכישת מקרקעין; הוראה מקצועית בנושא השינוים בדו"חות השנתיים; פס"ד של ביהמ"ש העליון בנושא התיישנות חובות

נבקש לעדכנכם בדבר מספר פרסומים של רשות המיסים וכן אודות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עיריית חיפה.
 
פרסומי רשות המיסים
דע זכויותיך וחובותיך לשנת-המס 2014
כבכל שנה, מפרסמת רשות המיסים את המדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה בשנת-המס.
המדריך כולל הסבר מפורט בדבר החייבים בהגשת דו"ח שנתי; אופן הגשת הדו"ח ותשלום המס; אופן מילוי הדו"ח; המסמכים והנספחים שיש לצרף לדו"ח; פירוט הפטוֹרים, הניכויים, הזיכויים ונקודות הזיכוי; התייחסות למקדמות, ניכוי במקור ותשלומים על-חשבון המס; מס הכנסה שלילי ומדריך מע"מ לעוסק חדש.
מהדורתו המודפסת של המדריך טרם הופצה, כך שבשלב זה ניתן רק להדפיסו (קישור למדריך).
 
מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2015
מחלקת שומת מקרקעין והיחידה לדוברוּת והסברה ברשות המיסים בישראל פרסמה את המהדורה המעודכנת (מהדורה שמינית, פברואר 2015) של החוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין". 
המהדורה החדשה מעודכנת ליום 1.2.2015 וכוללת, בין היתר, התייחסות לטפסים החדשים והמעודכנים במכירת/רכישת זכות במקרקעין בכלל ודירת מגורים בפרט.
בדומה למדריך "דע את זכויותיך וחובותיך", גם מהדורתה המודפסת של החוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין" טרם הופצה, כך שבשלב זה ניתן רק להדפיסה (קישור למדריך).
 
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 - ניתוב שלב א' ושינוים בשידות דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2014
הוראה זו (קישור להוראה) כוללת סקירה של השינויים שחלו בדו"חות השנתיים לשנת-המס 2014 בעקבות תיקוני החקיקה השונים, וזאת הן בהתייחס ליחידים והן בהתייחס לחברות.
כך, ובין היתר, כוללת ההוראה ניתוח של השינויים ביחס לבני-זוג שלהם מקור הכנסה משותף (בעקבות ביטול סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה ושינוי סעיף 66(ד) לפקודה – במסגרת תיקון 199 – ובכלל זאת השדה החדש שנוסף לעניין זה בחלק א' של טופס 1301); של המס הנוסף על הכנסות גבוהות, בהתייחס לפריסה (ובכלל זאת עמדתה השגויה, עם כל הכבוד, של רשות המיסים, לפיה פריסה של שבח/רווח הון אינה מקטינה את החבות במס נוסף כאמור), לייחוס המס הנוסף להכנסה החייבת במס בחו"ל ולהוספת שדות לבן-הזוג לצורך חישוב המס הנוסף; ושל השינויים ביחס למיסוי חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה ובעלי הַשליטה בחברות כאמור.
 
פסק-הדין בעניין עיריית חיפה (קישור לפסק-הדין)
במבזק מיום 23.6.2010 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין נעמה נסייר (רע"א 187/05).
באותו מקרה, קבע בית-המשפט העליון פה-אחד (השופטות, ד' ברלינר, א' פרוקצ'יה ו-א' חיות), כי ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי גבייה מנהליים של חובות מס, ובכך הִסדיר את הסוגיה שלגבּיה היו חלוקת הדיעות בבתי-המשפט המחוזיים.
פסק-הדין בעניין עיריית חיפה דן בערעור שהגישה על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בחיפה שניתן על-ידי השופט ר' סוקול, כשטענתה המרכזית של העירייה הייתה שדיני ההתיישנות אינן חולשים על פעולות גבייה פסיביות או על סעדים עצמיים אחרים העומדים לרשויות המקומיות, כגון: הסמכוּת לסרב למתן תעודה לפי סעיף 324(א) לפקודת העיריות; כאשר לשיטת העירייה אין להגביל את סמכותה מכוח דיני ההתיישנות אלא מכוח דיני השיהוי המינהליים (כך שאם נמצא, כי הרשות השתהתה באופן שאינו מוצדק בגביית החוב ניתן להורוֹת לה למסור את התעודה מחמת שיהוי במימוש הליכי הגבייה).
בפסק-דין האוחז 92 עמודים, דחה בית-המשפט העליון את הערעור.
ברוב דעות של הנשיא (בדימ') א' גרוניס, הנשיאה מ' נאור, המשנה לנשיאה א' רובינשטיין והשופטת א' חיות, נקבע, כי גם בכל הנוגע להליכי גבייה פסיביים של חובות לרשויות המקומיות תחול הלכת נסייר, וזו תישאר על כנה כמוֹת שהייתה גם בנוגע להליכי גבייה אקטיביים, קרי: על-פי דיני ההתיישנות (לעניין אחרון זה הצטרף גם השופט ח' מלצר).
דעת השופטים ע' פוגלמן וד' ברק-ארז הייתה, כי הן בהליכי גבייה אקטיבית והן בהליכי גבייה פסיבית יש להחיל את דיני השיהוי המינהליים.
ואילו השופט ח' מלצר סבר, כי בהליכי גבייה פסיבית בלבד יש להחיל את דיני השיהוי.
 
באשר למועד תחולת ההלכה לעניין הליכי גבייה פסיביים, הוחלט ברוב דעות של המשנה לנשיאה א' רובינשטיין והשופטים ח' מצלר, ע' פוגלמן וד' ברק-ארז, כי ההלכה החדשה תחול מכאן ולהבא ולא על חובות קודמים שנצברו.
 
בכל הנוגע לערעור עצמו, הוחלט פה-אחד לדחותו ולקבוע, כי העירייה לא הייתה רשאית לסרב להנפיק למשיבה את התעודה שהתבקשה על-ידה.
 
נדגיש, כי הגם שעניינו של פסק-הדין בגביית חובות ארנונה לרשות המקומית, השלכותיו הינן לגבי כלל פעולות הגבייה המינהליות בהן נוקטת המדינה ובכלל זאת לגבי חובות מס שהתיישנו.