מבזקי מס

09/09/2014: שינויים מוצעים בהקלות המס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ

במבזק מיום 27.6.2011 התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי במסגרת הפרק שעניינו בתעשייה עתירת ידע שבתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (קישור לתזכיר), מוצע לבצע מספר שינויים בהוראת-השעה על-מנת שזו תהפוך לפשוטה ואטרקטיבית יותר מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברה, ובכלל זאת:

  • לכלוֹל בהגדרת משקיע גם שותפוּת, כך שיחידים הפועלים במסגרת שותפוּת והמשקיעים בחברות העונות על הקריטריונים הקבועים בהוראת-השעה יהיו זכאים להטבת המס הניתנת מכוחה;

  • לשנות קריטריונים שונים בהגדרת ההשקעה המזכה, כך שתביא, בין היתר, לוודאות למשקיעים הפוטנציאליים;

  • לקבוֹע מסלול הטבות נוסף על המסלול הקבוע כיום בהוראת-השעה, שיאפשר השקעה בחברות צעירות עתירות מחקר ופיתוח;

  • לקבוֹע, כי על החברה שבּה בוצעה ההשקעה להוציא את מלוא ההשקעה שהושקעה בה, ובלבד שהסכום שהוצא יעודד את הפעילות התעשייתית בישראל ושרוב פעילות החברה בישראל.