מבזקי מס

08/08/2014: חקיקה חדשה: פיצויים לעסקים בדרום, העברת גביית חובות למרכז לגביית קנסות, סייג לפטור מהגשת דו"ח שנתי בידי משקיעים בשוק ההון ותיקונים מוצעים לגבי IFRS

פורסמו תיקוני חקיקה חדשה.
להלן תמציתם: 

חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014 (קישור לחוק)
בגדרו של חוק זה נקבעה בפקודת מס הכנסה ובחוקי מס נוספים הסמכה להעברת חובות מס שלגביהם הֵחלו הליכים לפי פקודת המסים (גבייה) - לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (קישור להוראת-השעה)
התקנות מַסדירות את התנאים לקבלת פיצוי לעסקים בדרום הארץ בגין נזק עקיף שנגרם באמצעות מבצע "צוק איתן" בין התאריכים 8.7.2014 ועד ל-31.8.2014 או עד לסיום המבצע, לפי המוקדם.

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ד-2014 (קישור לתיקון)
כידוע, לאור תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, יחיד תושב-ישראל פטוּר מהגשת דו"ח שנתי בתנאי שכּל הכנסתו באותה שנת-מס הייתה מההכנסות המנויות בתקנות או מצירוף של כולן או חלקן. זאת, בכפוף לסייגים המנויים בתקנות הנ"ל.
במסגרת אותן הכנסות נכללות "הכנסה מנייר ערך" המוגדרת כהכנסה מניירות-ערך נסחרים הפטורה ממס או הכנסה כאמור שאינה פטורה אך שנוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות פקודת מס הכנסה וסכומה אינו עולה על הסכום הקובע בתוספת ו, שהינו 1,857,000 ש"ח (נכון לשנת-המס 2013). 

במסגרת התיקון נקבע, כי סכום התקרה האמור ייקבע לפי הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, דהיינו התקרה תוקטן לסך של 811,560 ש"ח! (נזכיר, כי מדובר במחזור ההכנסות ממכירת ניירות-ערך נסחרים ולא ברווח ממכירתם).
עוד נקבע בתיקון, כי יחיד שהוא או בן-זוגו חייבים במס נוסף (כאמור באותו סעיף 121ב לפקודה) לא יהיו פטוּרים מהגשת דו"ח שנתי.

תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית לגבי הדו"ח השנתי שיש להגישו לשנת-המס 2013!

תזכיר לתיקון פקודת מס הכנסה (קישור לתזכיר)
במבזק מיום 30.7.2014 דיווחנו אודות פרסום תיקון 202 לפקודת מס הכנסה, בגדרו הוארך תוקף הוראת-השעה -- לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות* לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009 -- לגבי שנות-המס 2012 ו-2013. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2012.

* תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.

במסגרת התזכיר, מוצעים מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה לגבי אופן חישוב ההכנסה החייבת ועיתויה במספר מקרים, וזאת כתחליף לכללי ה-IFRS באותם מקרים.