מבזקי מס

26/01/2014: הודעה חשובה למייצגים: פורסמה הודעת רשות המיסים ביחס להטלת עיצומים כספיים בשל אי-מילוי נכון של נתוני בעלי שליטה בחברות

כידוע, בעקבות תיקון תיקון 161 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון) נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים - שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות - להגיש את הדו"ח באופן מקוּון; כאשר אי-הגשת הדו"ח המקוּון במועד גוררת הטלת עיצום כספי.

במבזק מיום 5.8.2013 דיוַוחנו אודות פרסום הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, שעניינה בטיפול בעיצום כספי כאמור (קישור להנחייה).
במסגרת הנחייה זו פורטו לוחות זמנים לטיפול בהשגות המוגשות בעקבות הטלת עיצום כספי, שיקולים למתן הקלוֹת בעיצום כספי ומקרים בהם יש לבטל את העיצום הכספי כאמור.

היום פורסמה הנחייתה של רו"ח מיכל שרון, מנהלת תחום בכירה בחטיבת שירות הלקוחות ברשות המיסים (קישור להנחייה).
בגדרה של ההנחייה צוין, כי במקרים רבים העיצומים הכספיים על בעלי שליטה הוטלו בְּשל חוסר קישור בשע"מ בין בעל הַשליטה לבין החברה, כמפורט בפסקה 11.1.1 להוראת ביצוע 8/2013 בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2012 (קישור להוראה).
על-כן, על המיַיצגים להקפיד ולשַדר, קודם לשידור דו"חות החברה בשע"מ, את מספר תעודת הזהות של בעל הַשליטה בצורה מדויקת, וזאת בשאילתא I 214.