מבזקי מס

21/12/2013: פורסמה הנחייה של רשות המיסים בנושא ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר/טיפול וחבות המעביד במיסים (לרבות מס שכר) בשל דמי החבר/טיפול כאמור

ככלל, כל מעסיק מחויב לנַכּוֹת, כניכוי חובה, משכרו של כל עובד שהינו חבר בארגון עובדים, דמי חבר, בשיעור הנקבע מעת לעת ("דמי חבר"); ודמי טיפול מקצועי-ארגוני ("דמי הטיפול המקצועי") מכּל עובד שאינו חבר בארגון כאמור ואף אינו חבר בארגון עובדים אחר.
זאת, בהתאם לסעיפים 25(א)(3) ו-25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 ("חוק הגנת השכר").
דמי החבר ודמי הטיפול המקצועי מועברים על-ידי המעסיק לארגון המקצועי.

במבזק מיום 18.1.2012 התייחסנו לפרסום תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ב-2011 ("התיקון"),* שעניינו בדמי חבר ודמי טיפול המשולמים על-ידי עובדים לארגוני עובדים.*

* להורדת התיקון, לחצו כאן.

בגדרו של התיקון נקבע, כי 50% מתשלום דמי הטיפול* ששילם עובד משכרו, ולגבי עובד שילם דמי חבר** – 50% מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול – יותרו בניכוי.

* המונח "דמי טיפול" מוגדר בתיקון כ"תשלום המשולם לארגון עובדים יציג על ידי עובד שאינו חבר בארגון עובדים אשר מותר למעבידו לנכותו מהשכר לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר". 
 ** המונח "דמי חבר" מוגדר בתיקון כ"דמי חבר שמשלם עובד שהוא חבר בארגון עובדים, לארגון העובדים אשר מותר למעבידו לנכותם מהשכר לפי סעיף 25(א)(3) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958". 

תחולת התיקון נקבעה לגבי תשלומי דמי חבר ודמי טיפול ששולמו בעד שנת-המס 2011 ואילך.*

* יצוין, כי ביום 30.8.2012 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 ("התיקון הנוסף"), בגדרן נקבע, כי הוראות תקנה 4(ב) לתקנות - הקובעת, כי לא יוּתר לעובד שכיר ניכויָן של הוצאות המפורטות בתקנות אלו, שהוצאו על-ידו מְעל לסכום ששולם לו על-ידי המעביד - לא תחולנה על הוצאות דמי חבר ודמי טיפול ששולמו בעד שנת-המס 2011 ואילך. להורדת התיקון הנוסף, לחצו כאן

ביום 19.12.2013 פורסמה הנחייתה ("ההנחייה") של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, בנושא ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול כאמור (קישור להנחייה).
ההנחייה פורסמה הן בעקבות התיקון דלעיל והן בעקבות הסכם פשרה שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ("ההסתדרות") ורשות המיסים בעקבות התובענה הייצוגית שהגישה ההסתדרות נגד הרשות (ת"מ 142/06).
בגדרו של הסכם הפשרה האמור, שקיבל תוקף של פסק-דין,* נקבע, בין היתר, כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישומו בפועל, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כמשמעותם בהנחייה) ששילם העובדים לארגון העובדים היציג. זאת, כהחזר בין העבר.

* להורדת הסכם הפשרה, לרבות הבקשה לבית-המשפט, לחצו כאן.

במסגרת ההנחייה צוין, כי על המעבידים להעניק את הניכוי המגיע בשיעור 90% מדמי הטיפול המחושבים (כמשמעותם בהנחייה) לעובדים ששילמו דמי חבר/טיפול, כשהם מחושבים הָחל ממשכורת ינואר 2013, וזאת למשך 10 שנים (דהיינו, הָחל מחודש ינואר 2023, יעמוד הניכוי לעובדים כאמור בשיעור 50% מדמי הטיפול המחושבים).
עוד צוין בהנחיה, כי אם דמי הטיפול המותרים בניכוי הופחתו בעת הניכוי במקור מהמשכורת, יש להציג את המשכורת לאחַר הפחתה בשדה 172/158. כמו-כן, יש לציין בסעיף 14 האם הופחתו דמי הטיפול מהמשכורת.
בנוסף, הודגש בהנחייה, כי כל המיסים והתשלומים החָלים על המעביד בְּשל השכר המשולם, כגון: מס שכר, הפרשות לקופות גמל וקרנות פנסיה והפרשות אחרות יחושבו מהכנסות העבודה ללא הפחתת דמי הטיפול שהיא הוֹצאה של העובד לפי סעיף 17 לפקודה.

בהקשר זה נציין, כי השְאֵלה האם יש לכלוֹל בחישוב ה"שכר" שבגינו מחויב המעביד במס שכר גם את דמי החבר/טיפול שמשולמים בגין העובד עומדת בפני בית-המשפט במסגרת ערעור מס שהוגש על-ידי משרדנו.
מובן אפוא, כי האמור בהנחייה ביחס לחבות במס שכר כאמור משַקף את עמדת רשויות המס בלבד.