מבזקי מס

24/09/2005: תכנון מס חדש: פטור ממס ליחידים על הפרשי הצמדה לשער מטבע

במסגרת תיקון 147 הוחלפו, בין היתר, הוראות סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה.

על-פי הוראות הסעיף בנוסחן החדש, הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס יהיו פטורים ממס ובלבד שהתקיימו מספר תנאים מצטברים: האחד – אין מדובר ב"הפרשי הצמדה חלקיים" השני – היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; והשלישי - הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה ואינם רשומים או חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיו.

שילובן של הוראות סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה עם הגדרת הפרשי הצמדה שבסעיף 1 לפקודה מביא למסקנה, כי הפטור ממס הקבוע בסעיף 9(13) לפקודה (כנוסחו החדש דלעיל) יחול גם על הפרשי הצמדה לשער מטבע מכל סוג שהוא שמקורם בהלוואה שנתן יחיד ובלבד שהתקיימו שלושת התנאים שנמנו לעיל.

הפטוֹר ממס כאמור יחול אפילו מדובר בהלוואה שנתן בעל מניות מהותי לחברה בשליטתו.
שכן, סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה, בניגוד לסעיפים אחרים שתוקנו באותו תיקון 147 (כגון: סעיפים 91, 125ב, 125ג וכו´), נעדר התייחסות מיוחדת לבעל מניות מהוּתי כאמור.

זאת ועוד: לאור האמור ומהיבט של תכנון המס, יש לשקול ליתן הלוואה הצמודה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן או לשינוי בשערי מטבעות שונים - לפי הגבוה, ובכך למקסם את סכום ההצמדה הפטור, כאמור, ממס.

לבסוף, יצוין, כי תחילתן של ההוראות החדשות שבסעיף 9(13) לפקודה, בהעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת, הינה ביום 1.1.2006 (ראו סעיף 74(א) לתיקון 147).
על-כן, הפרשי הצמדה (לרבות הפרשי הצמדה לשער מטבע) שיתקבלו על-ידי יחיד החֵל ביום 1.1.2006 יהיו פטורים ממס בכפוף להוראות סעיף 9(13) דלעיל, וזאת אף אם אותם הפרשי הצמדה נצברו בתקופה שקָדמה למועד האמור (ובלבד שמדובר ביחיד המדַווח על הכנסותיו לפי שיטת המזומנים).