מבזקי מס

23/08/2005: תכנון מס ברישום מניות למסחר בבורסה – אפשרות ל-25% ללא לינאריות

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה בוטלו, בין היתר, הוראות סעיף 101 לפקודה, שעניינן ברישום מניות למסחר בבורסה. תחילת הביטול הינה מיום 1.1.2006, כלומר הוראות הסעיף תמשכנה לחול על רישום מניות למסחר בבורסה עד תום שנת-המס 2005.

עוד נקבע באותו תיקון, כי שיעור המס המוטל על יחיד בגין רווח הון במכירת מניות נסחרות יהיה זהה לשיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות שאינן נסחרות, קרי: 20% אלא אם מדובר בבעל מניות מהותי (כהגדרתו באותו תיקון) או במוכר שדרש בניכוי הוצאות מימון, שאז שיעור המס הינו 25%. מהוראות המעבר שנקבעו לעניין זה עולה, כי העלאת שיעור המס (על רווח הון במכירת מניות נסחרות) מ-15% ל-20% (או 25%) כאמור אינה רק למרכיב הרווח שנצבר באופן ליניארי אחרי 1.1.2006 אלא לגבי כל רווח ההון הריאלי. עם זאת, ניתנה אפשרות לבצע, בתנאים מסוימים, מכירה רעיונית במהלך חודש דצמבר 2005.

לאור האמור, רישום מניות למסחר בבורסה ביום 1.1.2006 ואילך משמעו תשלום מס בשיעור 25% (בהנחה שמדובר בבעל מניות מהותי) על מלוא רווח ההון הריאלי מיום רכישת המניות. זאת, אף אם המניות נרכשו זמן רב לפני 1.1.2003.
אין זאת אלא, כי דחיית הרישום למסחר משנת-המס 2005 לשנת-המס 2006 ואילך תביא אומנם לאובדן הגמישות (האפשרות להתחרט) הטמונה בהחלת הוראות סעיף 101 כמו גם לתשלום מס בשיעור 25% במקום 15% על מרכיב רווח ההון הריאלי שמיום הרישום, אך מנגד מרכיב רווח ההון הריאלי שמקורו בתקופה שלפני 1.1.2003 ואשר חייב ברגיל במס בשיעור מלא (עד 49%, בכפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה) יהפוך לרווח החייב במס בשיעור 25%.