מבזקי מס

27/05/2013: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 לפקודה (הטבות המס במשיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה)

במבזק מיום 15.5.2012 דיווחנו אודות פרסומו של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון, הורחבה מסגרת הטבות המס הפנסיוניות ובכללן אלו הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה, וזאת תוך התאמה לתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל (במסגרתו בוטלה האפשרות לחיסכון בקופות הגמל לתגמולים למטרת קבלת סכום הוני ובנוסף נקבע בו, כי משיכת כספים שיועדו לקצבה באמצעות היוּונם לסכום חד-פעמי תותר אך ורק בתנאי שהמושך הותיר בידיו סכום להבטחת קצבה מזערית).

ביום 29.10.2012 פורסמה הנחייה מקצועית בנושא זה על-ידי מר משה אשר, אז המִשנה למנהל רשות המיסים (קישור להנחייה).

היום פורסם חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 ובעיקר בתיקון הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה. 

קישור לחוזר