מבזקי מס

13/05/2013: הוארך תוקף החקיקה במע"מ המאפשרת דיווח על בסיס מזומן ליצרנים קטנים

במבזק מיום 1.4.2013 דיווחנו אודות פרסומו של תיקון 42 לחוק מע"מ.*

* חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012 ("התיקון") (להורדת התיקון, לחצו כאן).

בגדרו של התיקון נוספה לחוק, בין היתר, הוראת סעיף 29(1ב), וזאת כהוראת-שעה לתקופה 1.4.2013-1.4.2012.*

* עם זאת, נקבע, כי שר האוצר יהיה רשאי להאריך הוראה זו לתקופות נוספות.

לפי אותה הוראה, החיוב במע"מ בגין עסקות מכר נכסים של עוסק שחל עליו סעיף 2(ד) לתוספת א להוראות ניהול פנקסים* יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (דהיינו, מַעבר לבסיס מזומן).

* יצרנים בעלי מחזור של עד 1,950,000 ש"ח שבעסקם לא יותר מ-6 מועסקים. 

לאחַר דיון בועדת-הכספים של הכנסת, הוארך תוקפה של הוראת סעיף 29(1ב) לחוק מע"מ עד ליום 5.5.2013. זאת, בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. 

היום פורסמו תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013 ("התקנות").*

* קישור לתקנות.

במסגרת התקנות נקבע, כי הוראת סעיף 29(1ב) לחוק מע"מ תחול עד ליום 31.12.2014.