מבזקי מס

20/02/2013: בית-המשפט: האם יורשיו של נכה זכאים לפטור ממס בגין הכנסותיו?

פורסם פסק-הדין בעניין פורת (קישור לפסה"ד).

המערערת הינה אלמנתו והיורשת היחידה של המנוח אברהם פורת ז"ל ("המנוח"), שנפטר בשנת 2006.
למנוח, שהועסק כשכיר בבנק הבינלאומי במשך יותר מ-28 שנה, נקבעה נכות צמיתה בשיעור 100% הָחל מיום 15.12.2005.
עם פרישתו ממקום עבודתו, קיבל המנוח, בשנת 2002, מענק פרישה בסך של כ-2.5 מליון ש"ח: מתוך הסך האמור, כ-270 אלף ש"ח היו פטוּרים ממס מכוח הוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה; ואילו היתרה נפרסה על-פי הוראות סעיף 8(ג) לפקודה, ובאישור המשיב, על-פני שנות-המס 2007-2002.
המערערת הגישה דו"ח שנתי לשנת-המס 2006 (שנת הפטירה) ובמסגרת דוּוחה הכנסתו של המנוח מפריסת המענק כהכנסה פטורה מכוח סעיף 9(5) לפקודה.
המשיב הוציא שומה בצו עליה הוגש הערעור דנן, ובגדרהּ שלל את זכותו של המנוח לפטוֹר ממס בשנת-המס 2006. בנוסף, הפעיל המשיב את סמכותו בהתאם לסעיף 8(ד) לפקודה וצירף את יתרת המענק לשנות-המס 2007-2006 כהכנסה בשנת-המס 2006.
לטענת המערערת, עמדת המשיב סותרת את פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין שרל שבטון (קישור לפסק-הדין).*

* באותו מקרה קבע בית-המשפט העליון, מפי השופט ח' מלצר, כי יש לפרש את סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה ככזה המאפשר פריסה ממשית ומהותית של ההכנסה שהתקבלה בידי המשיבים על-דרך של מענקי פרישה - לשנים קדימה, תוך שמוּחל עליה בכל אחת משנות הפריסה הפטוֹר השנתי לפי סעיף 9(5) לפקודה.

עוד טענה המערערת, כי אין כל בסיס והצדקה חוקית או מוסרית להטלת חיוב במס על יורש של נכה בשיעור 100% שהָיה פטוּר ממס בחייו, וזאת רק בְּשל כך שהלך לבית עולמו.
המערערת הוסיפה וציינה, כי לעמדתה תימוכין בסעיף 120 לפקודה שעניינו בהכנסתו של נפטר ועל-פיו היורש נכנס בנעליו של המוריש לצורך בחינת החבות במס.

בית-המשפט המחוזי מרכז, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.

השופט סטולר קבע, כי המקרה דנא אכן דומה במידה רבה למקרה שבעניין שבטון, מלבד העובדה המצערת שהמנוח הלך לבית עולמו בשנת 2006, דהיינו במהלך שנות פריסה של מענק הפריסה שנפרס לששה תשלומים.
השופט המשיך וניתח בהרחבה את סעיפי החוק הרלבנטיים, תוך שהוא מגיע למסקנה, כי תכליתו של סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה, שהינו סעיף ספציפי, להבהיר כיצד לנהוֹג במקרה בו הנישום נפטר בתקופת הפריסה שבהּ דן סעיף 8(ג)(3); ואילו תכליתו של סעיף 120 לפקודה, שהינו סעיף כללי, ליצוֹר דרך נוספת לגביית מס ולא דרך ליתן פטוֹר ממס.
לאור זאת, קיבל השופט את עמדת המשיב וקבע, כי ההכנסות ממענק הפרישה לשנת-המס 2006 תחולנה באופן יחסי, כך שהחלק של ההכנסה, המקביל לחֵלק היחסי של תקופת חיי המנוח, יהיה פטוּר ממס; בעוד שהחלק הנותר, שמקביל לחֵלק הָחֵל מהרגע בו נפטר המנוח, יהיה חייב במס.