לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם החוק המגביל תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים

13/04/2016

פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו–2016 ("החוק") (קישור לחוק).
 
החוק כולל שלוש הוראות עיקריות:
 • קביעת מנגנון תאגידי לאישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או לעובד בגוף פיננסי (כהגדרתו בחוק), העולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנה.
  המנגנון המוצע קובע, כי תגמול
  (כמשמעותו בחוק) שההוצאה החזויה בְּשלוֹ צפויה לעלות על 2.5 מיליון ש"ח טעוּן את אישורם של הגורמים האלה בגוף פיננסי: ועדת תגמול (ואם אין ועדת תגמול – ועדת ביקורת ככל שקיימת בגוף הפיננסי), דירקטוריון ואסיפה כללית.
  החוק קובע לעניין האישור הנדרש על-ידי הדירקטוריון, כי אם גוף פיננסי נדרש למַנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי-תלויים, יהיה האישור טעוּן הסכמה של רובם; וכי אם הגוף הפיננסי הוא חברה ציבורית, הליך אישור ההתקשרות כאמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, אשר קובע מנגנון של רוב מיוחס מקרב בעלי מניות המיעוט.
  להתקשרות עם נושא משרה בכירה או עובד שנעשתה בלא קבלת האישורים הנדרשים
  (לרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי או אם ההתקשרות נעשתה בחריגה מהותית מן האישור) לא יהיה תוקף.
 • קביעה, כי בבירור ההכנסה החייבת במס של תאגיד פיננסי (כמשמעותו בחוק) לא תותר בניכוי הוצאה בְּשל עלות שכר (כמשמעותה בחוק) שנשא בה אותו תאגיד, במישרין או בעקיפין, בשנת-המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנה (וחלק יחסי מסכום זה בְּשל חלק משנה) (בניכוי הוצאה בְּשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף עלות שכר, כמשמעותם בחוק) ("התקרה לתשלום").
 • חובת דיווח למנהל רשות המיסים במועד הגשת הדו"ח השנתי ובטופס שיקבע המנהל, על כל נושא משרה בכירה או עובד אשר עלות השכר המשולמת לו בידי התאגיד הפיננסי, בעצמו או יחד עם תאגידים קשורים לו, עולה על התקרה לתשלום.

יצוין, כי החוק כולל הוראות תחילה ותחולה (נא ראו סעיף 6 לחוק).

עוד יצוין, כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ערך מחקר הכולל הערכת הכנסות המדינה מאי-הכרה בהוצאות שכר של מנהלים בחברות ציבוריות (למַעבר למחקר, לחצו כאן).