מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

פורסמה החלטת מיסוי חדשה: החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית

בתיקון 132 נוספו לפקודת מס הכנסה מספר הוראות שעניינן בתושב-חוץ. הוראות אלו כוללות, בין היתר, את זו הקבועה בסעיף 68א* והשוללת מתן הקלוֹת מס לחבר-בני-אדם תושב-חוץ אם תושב ישראל הוא בעל שליטה בו.
* וכך קובעת הוראה זו:

"(א)   חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי פקודה זו, בשל היותו תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין.

(ב)     שר האוצר רשאי לקבוע דרכי הוכחה לענין סעיף זה.

(ג)     בסעיף זה –

'אמצעי שליטה' ו-'יחד עם אחר' – כהגדרתם בסעיף 88.

'בעל שליטה' – בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%."

הסייג הקבוע בסעיף 68א לפקודה חל, כל עוד לא ייקָבע אחרת, גם על חבר-בני-אדם תושב-חוץ אף אם יחיד שהָיָה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או לתושב חוזר ותיק הינו בעל שליטה* בו. ככל הנראה נשמט הדבר, בהיסח-הדבר, מעינו של המחוקק בעת תיקון 168.
* כמשמעותו בסעיף 68א(ג) לפקודת מס הכנסה.
ואולם, רשות המיסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי הנוקטת בפרשנות ליברלית בעניין זה.
עניינה של ההחלטה בחברת החְזקות זרה המחזיקה במניות של מספר חברות ברחבי העולם ובכלל זאת בישראל. אחד מבעלי המניות בחברה, המחזיק ב-37% ממניותיה, הינו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה בשנת-המס 2010 ואשר רכש את מניותיו בחברה הזרה בהיותו תושב-חוץ (יתרת בעלי המניות בחברה הזרה הינם תושבי-חוץ). בהיות היחיד תושב-חוץ, רכשה החברה הזרה 17% ממניותיהן של שתי חברות תושבות ישראל, ובכוונתה לרכוש בעתיד מניות נוספות של חברות אלו ושל חברות ישראליות נוספות.
בגדרהּ של החלטת המיסוי נקבע, כי האמור בסעיף 68א לפקודת מס הכנסה לא ישלול, רק בשל הפיכתו של היחיד לתושב ישראל, מהחברה הזרה את זכאותה לפטוֹר ממס רווחי הון* במכירת מניות החברות הישראליות שנרכשו בעת שהיחיד היה תושב-חוץ, וזאת במשך 10 שנים ממועד הפיכתו לתושב ישראל (לאחַר מכן יחול חישוב ליניארי).
* בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה.
מנגד, נקבע בהחלטה, כי החברה הזרה לא תהיה זכאית לפטוֹר ממס מכוח הדין הפנימי בישראל* על רווחים ממימוש מניותיה בחברות ישראליות שנרכשו לאחַר מועד תחילת התושבוּת, וזאת בשל הוראות אותו סעיף 68א.
* דהיינו, היא תהיה זכאית לפטוֹר ממס בהתאם להוראות אמנת-המס הרלבנטית, ככל שקיימת.
 
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.