עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

היערכות לקראת הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות

במבזק מיום 23.7.2009 התייחסנו לפרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010 ("חוק ההתייעלות הכלכלית").*
* להורדת חוק ההתייעלות הכלכלית, לחצו כאן.
 

כפי שציינו במבזק האמור, חוק ההתייעלות הכלכלית קובע מספר תיקונים מהותיים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.

להלן תמצית התיקונים העיקריים לעניין ביטוח לאומי:

כאמור, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נקבע,* בין היתר, כי התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הקבועה במסגרת לוח יא' לחוק הביטוח הלאומי, תוכפל מ-5 פעמים השכר הממוצע (38,415 ש"ח) ל-10 פעמים השכר הממוצע (76,830 ש"ח).
* ראו סעיף 142(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית.

הואיל והכפלת התקרה תחול לגבי דמי הביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010,* עצמאים ושכירים, שהכנסתם/משכורתם החודשית הממוצעת עולה על התקרה הקודמת (קרי: למעלה מ-38,415 ש"ח) ייטיבו לעשות אם יבצעו באופן מיידי היערכות מוקדמת. 
* ראו סעיף 143(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית.

במסגרת ההיערכות כאמור יש לבדוק את האפשרות להעביר את הפעילות הקיימת לחברה ואת השלכות המס הגלומות בהעברה כאמור.
יצוין מיד, כי ככל שמדובר בעובד שכיר, שינוי הסיוּוג מעובד לנותן שירותים באמצעות חברה אוצֵר בחוּבּו לא רק השלכות מס, כי אם גם 
השלכות דיני עבודה שעשויות לאיין את אפשרות שינוי הסיווג כאמור. במקרה זה, יש לבחון את האפשרות לשנות את מבנה השכר של העובד, וזאת תוך תכנון מושכל של החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות.*
* ובכלל זאת הכללים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995.