עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

רשויות המס פרסמו הבוקר את קובץ החלטות המיסוי שניתנו בשנת-המס 2007

בגדרו של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחלק ט' לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי".
ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי" שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו.
את הבקשה – הכרוכה בתשלום אגרה ובהמצאת מסמכים ופרטים שונים – ניתן להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה או אחריה, למעט בקשה בעניין מס לפי חוק מע''מ או לפי חוק מיסוי מקרקעין, אותה יש להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה נשוא הבקשה.

ההחלטה עשויה להינתן בדרך של הסכם עם המבקש ("החלטת מיסוי בהסכם") ויכול שהיא תהיה מוגבלת בזמן ומגבלות אחרות או מותנית בתנאים. בכל מקרה, לא תינתן ההחלטה אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו. כמו-כן, על החלטת מיסוי בהסכם לא יהיה ערעור, בעוד שעל החלטת מיסוי שלא בהסכם ניתן לערער כחלק מערר או ערעור על השומה.
החלטות מיסוי תינתנה על-ידי המוסד להחלטות מיסוי, וזאת על-מנת להבטיח אחידות ועקביות בטיפול בבקשות. עוד נקבע, כי ניתן יהיה לפרסם תמצית של החלטות המיסוי שניתנו ובלבד שהתמצית כאמור לא תכלול את פרטיו של המבקש. יש לזכור, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

ביום 5.6.06 פורסם לקט ראשון של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון הראשון של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 34 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, שוק ההון, תגמול מבוסס מניות לעובדים, מיסוי מקרקעין ומיסוי בינלאומי (לעיון בלקט זה לחצו כאן).

ביום 14.3.07 פורסם לקט שני של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון השני של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 44 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים (לעיון בלקט זה לחצו כאן).

ביום 27.2.08 פורסם לקט שלישי של תמצית החלטות המיסוי שניתנו במחצית השנייה של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 63 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים (לעיון בלקט זה לחצו כאן).

היום פורסם לקט רביעי של תמצית החלטות המיסוי שניתנו בשנת-המס 2007. לקט זה כולל 54 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים.

יצוין, כי בשנת-המס 2007 טופלו על-ידי המוסד 1,038 החלטות מיסוי (הן החלטות מס בהסכם והן החלטות מס שלא בהסכם), אך הלקט כולל רק את אותן החלטות מיסוי המחדשות סוגיות שלא נידונו בהחלטות המיסוי שפורסמו בעבר.

עוד יצוין, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

לעיון בלקט החלטות המיסוי לשנת-המס 2007 לחצו כאן.