מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

פורסמו הודעת מנהל רשות המיסים וכן טפסים חדשים לגבי מיסוי נאמנויות

במבזק מיום 15.6.08 (לעיון במבזק לחצו כאן) דיווחנו אודות הפרסום ברשומות של תיקון 165 לפקודת מס הכנסה, הקובע מספר שינויים בהוראות המיסוי החלות על נאמנויות.
כפי שציינו במבזק האמור,
אחד משינויים אלה הינו המרה של חלק מחובות הדיווח שנקבעו בתיקון 147 בחובות הודעה בלבד.

היום פורסמה הודעת מנהל רשות המיסים, לפיה הושלמו המהלכים הנדרשים והדיווח לרשות המסים על נאמנויות יוצא לדרך.

על-פי ההודעה, עתידות להתפרסם ברשומות בימים הקרובים תקנות בנושא הנאמנויות שאושרו בוועדת הכספים, בהן תיקָבע אפשרות ייחוסה של הכנסת נאמן בנאמנות תושבי ישראל, לנהנים תושבי-חוץ, כך שיראו את חלק ההכנסה האמור כאילו הופק בידי יחיד תושב-חוץ ולא בידי יחיד תושב ישראל. תחולתן של התקנות תהיה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2006.

עוד צוין בהודעה, כי היום הופץ ללשכות ארגוני המיַיצגים ולפקידי השומה, מִתווה של הסכם מס שגובש ברשות המסים, שהינו הֶסדר וולונטרי הנוגע להכנסותיהן של נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006.
ההסדר נועד לאפשר לנאמן בנאמנות בלתי-הדירה (המוגדרת בהסדר כ"נאמנות ראויה" - נאמנות בה היוצר נפרד מהנכס שהעביר לנאמן), שהוקמה לפני מועד זה, לשלם את שיעור המס שנקבע בהסדר המוצע (4%, 6% או 10% - לפי העניין), על שווי נכסי הנאמנות נכון ליום 31.12.2005 (המוגדר בהסדר כ"הון הנאמנות"), ובכך להסדיר את חבות המס הנוגעת להכנסות הנאמנות שהופקו עד אותו מועד (שוויָם של נכסי הנאמנות ביום 31.12.2005, כפי שנקבע לצורך החלת ההסדר לגביהם, יהווה את מחירם המקורי החדש, כך שבמכירת נכסים אלה משנת-המס 2006 ואילך, תמוסה רק עליית הערך החֵל מ- 1.1.2006 ואילך).

לעיון בהֶסדר לחצו כאן.

בנוסף, צוין בהודעה, כי לאור בקשות שנתקבלו בעניין מועד הדיווח, על-מנת לאחֵד בין מועדי הדיווח של כל סוגי הדיווחים הקשורים לנאמנויות וכדי לאפשר לציבור הרחב ולציבור המיַיצגים להיערך מבעוד מועד להכנת הדיווחים כאמור ולהסדיר את חבות המס בהתאם למִתווה הסכם המס שהוצע, למי שיבחר בכך, החליט מנהל רשות המיסים לקבוע את מועד הגשת כל ההודעות וההצהרות הקשורות לנאמנויות, וכן את המועד להגשת דו"ח שנתי לשנת-המס 2006 ולשנת-המס 2007, למי שחייב בהגשתם בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד, עד ליום 31.10.2008.

במקביל להודעה, פורסמו הטפסים הבאים: