מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

פורסם תיקון 165 לפקודת מס הכנסה - תיקון ההוראות שעניינן במיסוי נאמנויות

פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 ("התיקון"), הקובע מספר תיקונים להוראות המיסוי החלות על נאמנויות.

אחד מתיקונים אלה הינו המרה של חלק מחובות הדיווח שנקבעו בתיקון 147 בחובות הודעה בלבד.
ואלה המקרים בהם נקבעה חובת הודעה:

במקביל, תוקנה רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי עקב נאמנות והפירוט הנדרש בדו"ח כאמור. וזו הרשימה המתוקנת:

בנוסף, נקבע, כי שר האוצר יהיה רשאי לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי נאמן, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו, שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס (שימוש בסמכות זו יחַייב תיקון של תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

תחולת התיקון נקבעה, בכפוף למספר חריגים, ליום 1.1.2006 ("יום התחילה") והוא יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני יום התחילה.
עוד נקבע, כי הודעה שהמועד להגשתה חל לפני יום פרסומו של התיקון (קרי: לפני 11.6.08), תוגש בתוך 90 ימים מיום פרסום של חוק זה (קרי: עד ליום 9.9.08) או מיום פרסומו של טופס שנקבע להגשת ההודעה האמורה או במועד אחד שקבל המנהל, לפי המאוחר.

למַעבר לתיקון לחצו כאן.