מיסוי מקרקעין

עקרונות החבות במס מכירה

פטוֹרים ממס מכירה

קיימים מספר מקרים לגביהם נקבע פטוֹר ממס מכירה. בכל מקרה, על המוכר לדַווח לרשויות המס על ביצוע המכירה.

להלן הפטוֹרים ממס מכירה:

מכירה הפטורה ממס שבח על-פי מספר סעיפים שונים (למשל: מכירת זכות מנאמן לנהנה) פטורה גם ממס מכירה.

מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס מכירה.

 

מכירת זכוּת במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה מס מכירה. לעניין זה, המונח "קרוב" כולל: (א) בן-זוג; (ב) הורה, הורי-הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה; (ג) אח או אחות לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי-הורה בלא תמורה כולה או מקצתה, או בירושה.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 61 לחוֹק מיסוי מקרקעין בוטל מס המכירה, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות שבוצעו ביום 1.8.07 ואילך.