מיסוי בינלאומי

עקרונות המיסוי הבינלאומי

הטלת המס על חברה נשלטת זרה (Controlled Foreign Corporation)

תושבי ישראל עשויים לצבור הכנסות מחוץ לישראל באמצעות חברה זרה אשר אינה נחשבת לתושבת ישראל, וזאת, בין היתר, על-מנת שלא להילכד ברשת המס הישראלית.

במקרה כזה, עשויה להיווצר דחיית מס בלתי מוגבלת, שהרי כל עוד אותן חברות לא תחלקנה בפועל את הכנסותיהן כדיבידנד לבעלי מניותיהן, לא תיווצר חבות מס בישראל. 
על-מנת להתגבר על בעיה זו, נקבעה בפקודת מס הכנסה מערכת מורכבת של הוראות, לפיהן תושבי ישראל שהינם בעלי מניות בחברה הנחשבת לחברה נשלטת זרה יחויבו במס על חלקם היחסי בהכנסות אותה חברה כאילו אלו חולקו להם כדיבידנד. 

חברה נשלטת זרה הינה, בתמצית, חברה תושבת-חוץ, שמרבית הכנסותיה או רווחיה בשנת-המס הן הכנסות פסיביות או הכנסות שמקורן בהכנסות פסיביות.