מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

פיצול אופקי של חברה עם שני סוגי מניות

מחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי (בהסכם) חדשה (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") העוסקת בשני תחומי פעילות הקשורים לענף הפיננסים: שירותי חיתום והפצת ניירות-ערך ("פעילות החיתום") ושירותי ייעוץ בקשר לגיוס חוב והון בישראל ("פעילות הייעוץ"). כל אחת מהפעילויות הנ"ל מהווה פעילות כלכלית עצמאית, ממשית ומתמשכת, שההכנסות ממנה מתחייבות במס על-פי הוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.
הון מניותיה של החברה מורכב משני סוגי מניות: מניות מסוג א' ומניות מסוג ב'.
מניות החברה מוחזקות בידי שתי חברות פרטיות, תושבות ישראל, כאשר לכל אחת מהן פעילות עסקית עצמאית מלבד ההחזקה במניות החברה: חברה אחת מחזיקה ב-80% ממניות סוג א' וב-100% ממניות סוג ב'; ואילו החברה השנייה מחזיקה ב-20% ממניות סוג א'.
בכוונת החברה ובעלוֹת מניותיה לפצל את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות הייעוץ לחברה חדשה אשר תוקם במיוחד לצורך הפיצול, בהתאם להוראות סעיף 105א(1) לפקודה.
במסגרת הפיצול יועברו גם עובדים, הקשורים לפעילות המועברת, לרבות כל ההתחייבויות הסוציאליות בגינם.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כי הפיצול אכן עומד בתנאים המפורטים בסעיף 105ג(א)(1) ו-(5) לפקודת מס הכנסה ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בפרק הרביעי לחלק ה2 לפקודה כמו גם התנאים שנקבעו בהחלטה.
עוד, ובין היתר, נקבע, כי מועד הפיצול יחול בתום שנת-המס הרלבנטית, כמפורט בבקשה.