מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

פטוֹר ממס רווחי הון לתושב חוזר ותיק וקביעת מועד חזרתו לישראל בנפרד ומאוחר לזמן חזרת משפחתו

ביום 24.3.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט ה' קירש, בעניין זאב לדרמן.
השופט קירש קבע, כי ניתן יהיה לפרסם את פסק-הדין ברבים לאחַר 14.4.2021.

עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותו של המערער אשר עזב את ישראל לארה"ב בשנת 1990, לפטוֹר ממס רווחי הון במכירת מניות חברה ישראלית (חברת וויקס) אשר בוצעה על-ידיו בשנים 2011 ו-2014.
לטענת המערער, רווח ההון שנצמח לו ממכירת המניות כאמור פטוּר ממס בהתאם להוראות סעיף 97(ב3)(3) לפקודת מס הכנסה המחילות את הפטוֹר ממס רווחי הון המוקנה (בכפוף לתנאים וסייגים שונים) בסעיף 97(ב)(3)(1) לפקודה לתושב-חוץ שמוכר ניירות-ערך של חברה ישראלית גם על יחיד שהיה לתושב חוזר ותיק ובלבד שבמועד הרכישה של ניירות-הערך היה תושב-חוץ.
כך, לטענתו, הוא חזר לישראל בחודש ספטמבר 2009 ועל-כן הוא נחשב לתושב חוזר ותיק וזכאי לפטוֹר האמור.
לעומת זאת, לטענת המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 5), לא התקיימו התנאים לקבלת הפטוֹר ממס לפי הוראות אותו סעיף 97(ב3)(3) לפקודה,* שכּן המערער היה תושב ישראל לכל המאוחר משנת-המס 2002 וממילא הוא לא נחשב לתושב-חוץ בעת רכישת המניות (שנת-המס 2006) ולא כל שכּן נחשב לתושב חוזר ותיק.**

* תשומת לבכם להערת השוליים של השופט קירש בעמ' 2: "דומה כי המשיב לא עמד על קיום סעיף קטן 97(ב3)(1)(ד) שהיה כלול בנוסח הקודם של ההוראה (שעסקה בניירות ערך שנרכשו בשנים 2005 עד 2008), ולפיו, תושב החוץ היה חייב להגיש הודעה לפקיד השומה על הרכישה ועל פרטיה סמוך למועד הרכישה (ס"ח 2023, התשס"ה, סעיף 25 בעמוד 797)."
** הסיווג כתושב חוזר ותיק רלבנטי רק למי שחזר לישראל ביום 1.1.2007 ואילך.

בפסק-דין מפורט האוחז 52 עמודים, קיבל השופט קירש את הערעור תוך שהוא מבהיר כי מדובר ב"מקרה גבולי" (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט קירש (בפס' 41 ואילך ובפס' 61 ואילך) ביחס לסוגיית ההפרדה בין מרכזי החיים של משפחה גרעינית (דהיינו, הטענה לפיצול המשפחה) תוך שהוא מציין, כי "לצורך קביעת מקום מרכז חייו של אדם, בתי המשפט מייחסים חשיבות למקום מגורי המשפחה. אך לא מדובר באינדיקציה מכרעת או יחידה. כל מקרה נבחן לפי מכלול נסיבותיו הייחודיות, והראיות שהובאו בקשר לכך" (פס' 47), כי "יתכנו נסיבות שבהן בני זוג ינהלו מערכת יחסים טובה 'בשלט רחוק', כך שלמרות הקרבה האישית ביניהם, מקום מרכז חייהם יהיה נפרד" (פס' 64) וכי "בנסיבות המתוארות, אין מקום לייחס משקל גבוה מדי לכך שנגה וילדיו הקטינים של המערער שבו לגור בישראל" (פס' 140).

עוד תשומת לבכם, לניתוחו של השופט קירש (בפס' 123 ואילך ובפס' 143 ואילך) ביחס לדיווחיו של המערער לרשויות המס בארה"ב והשלכות הדיווחים כאמור על הסוגיה שבמחלוקת.