ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

חוזרים ופסיקה בביטוח לאומי

חוזרים חדשים

פורסמו שלושה חוזרים חדשים על-ידי אגף הגבייה במוסד לביטוח לאומי:
- חוזר מס' 1491 שעניינו בשינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות לשנת 2021 (קישור לחוזר);
- חוזר מס' 1455 שעניינו בתשלום מקדמות לעצמאים לשנת 2021 (קישור לחוזר);
- חוזר מס' 1456 שעניינו במקדמות דמי ביטוח לתלמידים ולמי שאינם עובדים וללא הכנסות (קישור לחוזר).


שווי שימוש

לאחרונה ניתן פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין ברלינר מעליות בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים שנדונו במאוחד – ערעור המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") וערעור ברלניר מעליות בע"מ ("החברה") – על החלטת ועדת השומה שקבעה את גובה דמי הביטוח הלאומי שעל החברה לשלם בגין שווי שימוש של עובדיה ברכבי השירות שלה.
זאת, בעקבות ביקורת ניכויים שעָרך המל"ל לחברה לשנים 2003–2009 שבגדרהּ מצא המל"ל לחייבהּ, בין היתר, בגין שווי השימוש ברכבי השירות כאמור.

ועדת השומה הגיעה למסקנה שיש לזקוֹף הכנסה לעובדי החברה בגין שווי השימוש ברכבי השירות שהועמדו עבורם.
רכבי השירות, קבעה הוועדה, הוצמדו לעובדים והם אינם בגֶדר רכבים תפעוליים. 
לצד זאת, הוועדה הכירה בכך שרכבי השירות אינם עשויים לשַמש את צרכיהם הפרטיים של העובדים אלא במידה מועטה ועל-כן היא החליטה לנקוט בדרך ביניים ולייחֵס לעובדים שווי שימוש חלקי, בגובה 50% בלבד.
הוועדה ציינה שהיא העמידה את שווי השימוש בגובה 50% בלבד, שכּן החברה לא הוכיחה את טיב השימוש בכל אחד ואחד מרכבי השירות שברשותה על-ידי עובדיה.

בית-הדין (השופטת י' מזרחי לוי, נציג ציבור (עובדים) מר א' אופיר ונציג ציבור (מעסיקים) מר ד' הרפז) קיבל את הערעור של המל"ל ודחה את ערעור החברה (קישור לפסק-הדין).

בית-הדין קבע – תוך שהוא מתייחס, בין היתר, לפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חכם את אור-זך עורכי דין (ע"א 4096/18)* – כי אין אפשרות לקבוֹע שווי שימוש חלקִי, וזאת גם על-פי תקנות שווי שימוש ברכב.**

* למַעבר למבזק בנושא פסק-הדין האמור, לחצו כאן.
** תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

עוד נקבע, כי הרכבים הוצמדו לעובדים והועמדו לרשותם ועל-כן אין מדובר ברכבים תפעוליים.