ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

חוזר של המוסד לביטוח לאומי בעקבות השינוי בצו סיווג מבוטחים

במבזק מס' 1871 מיום 30.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסום צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התש"ף-2020 ("התיקון") (קישור לתיקון).

כזכור, בגדרו של התיקון בוצעו שני תיקונים בצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 ("הצו"):*

* הצו קובע, כי מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה לצו, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד;** וכי כמעבידו של עובד כאמור ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.***
** סעיף 1 לצו.
*** סעיף 2 לצו.

ראשית, תוקן פרט 7 בטור א' בתוספת הראשונה לצו, שעניינו במורה דרך, מלַווה רפואי ומלַווים אחרים בטיולים המאורגנים על-ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות. נקבע, כי בגדרו של מורה דרך ייכלל גם כזה המדריך תיירים בכלי-רכב שבבעלותו (עד לתיקון, היה חריג בעניין זה).
שנית, נוסף פריט חדש לתוספת הראשונה (פריט מס' 15) שמתייחס לאיש צוות מקצועי, הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או חזותית.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם חוזר ביטוח מס' 1478 בנושא "צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – הרחבה ותיקונים".

להורדת החוזר, לחצו כאן.