מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

תיקון לתקנות מס רכישה

פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע"ז–2016 ("התיקון"(קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון, בוצעו התיקונים הבאים בתקנות מס רכישה:
  • תיקון טכני בתקנה 1 לתקנות (הפניות לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו המעודכן);
  • הוספת החברה הממשלתית לדיון והשכרה "דירה להשכיר" לחברות הממשלתיות המנויות בתקנה 6 לתקנות מס רכישה והזכאיות לשיעור מס רכישה מופחת;
  • תיקון תקנה 11 לתקנות מס רכישה שעניינה בשיעור מס רכישה מופחת המוקנה לנכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה ברכישת דירה למגוריהם: ראשית, מחוקק-המשנה הוסיף את אוכלוסיית העיוורים לרשימת הזכאים ללא קשר לנְכוּתם. בנוסף, נקבעו מדרגות מס רכישה ביחס לרכישת דירה כאמור שהיא דירה יחידה (כמשמעותה בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין).
  • תיקון תקנה 16א לתקנות מס רכישה כך שעדכון הסכומים המנויים בתקנה 16 לתקנות יבוצע רק אחת לשנה (במקום ארבע פעמים);
  • ביטול תקנה 20א לתקנות מס רכישה (העברה בין בני-זוג ידועים בציבור), וזאת לאור ביטול הוראות סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.