מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

פורסמה החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה נכדה לתוך חברה בת

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה במיזוג חברה נכדה בבעלות מלאה (100%) לתוך חברה בת* בהתאם להוראות החלק השמיני בחוק החברות ולהוראות סעיף 103ג לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995.
* חברת הבת מוחזקת בשיעור 100% על-ידי חברת האם ואלו מגישות דו"חות מאוחדים לצורכי מס על-פי חוק עידוד התעשיה (מסים).
 
בגדרהּ של ההחלטה אוּשר המיזוג המבוקש, וזאת בכפוף למספר תנאים והוראות לרבות ביחס לקיזוז ההפסדים שנוצרו בחברה הבת ובחברה הנכדה עוֹבר למיזוג.
 
קישור להחלטה