לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: כיצד יש לחשב את הרווחים הראויים לחלוקה לעניין סעיף 94ב לפקודה במכירת מניות חברה קולטת לאחַר מיזוג פטוּר?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין טל מאיר (ע"מ 136-08).

 

באותו מקרה, החזיק המערערת ב-16% ממניות חברה נט פלס בע"מ ("נט פלס"). ביום 31.12.2001 מוזגה (תוך חיסולה) נט פלס לתוך חברת אלגדפון בע"מ ולמערער הוקצו 4.7% ממניות אלגדפון.
במועד המיזוג היו לנט פלס רווחים ראויים לחלוקה (כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה) ("רר"ל"), כך שאילו מניות המערער בנט פלס היו נמכרות במועד זה, חֵלק רווח ההון הריאלי השָווה לחֵלק מהרר"ל היה בסך של כ-330,000 ש"ח.
בשלב מאוחר יתר שינתה אלגדום את שמה ללידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ (לידקום") וביום 7.4.2005 נרשמה לידקום למסחר בבורסת AIM שבלונדון.
ביום 7.4.2005 וביום 31.5.2005 מָכר המערער את מניותיו בלידקום. במועד המכירה לא היו ללידקום רר"ל, נוכח קיומם של הפסדים צבורים חשבונאיים ומיסויים.
המחלוקת בין הצדדים נעה סביב השְאֵלה, האם זכאי המערער לחישוב רר"ל במכירת המניות בלידקום, וזאת בגין חלקוֹ ברר"ל של נט פלס עד למועד המיזוג. זאת, לאור סעיף 3(2) לכללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ"ה-1995 ("הכללים").*
 * סעיף זה קובע כדלקמן:

"בקביעת רווחים ראויים לחלוקה לצורך סעיף 94ב לפקודה בעת מכירת מניה בחברה קולטת שהתקבלה חלף מניה בחברה המעבירה יחולו הוראות אלה:

(1) לגבי התקופה שלאחר המיזוג יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה;

(2) לגבי התקופה שבה היה בעל מניות בחברה המעבירה והיא במגבלת התקופות המנויות בהגדרת רווחים ראויים לחלוקה שבסעיף 94ב לפקודה,יובאו בחשבון, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), חלק הרווחים הראויים לחלוקה כחלקו של מוכר המניה ברווחים אילו מכר את מניותיו בחברה המעבירה במועד המיזוג, לרבות לגבי שנת המס המסתיימת במועד המיזוג;

(3) המגבלה האמורה בסופה של הגדרת רווחים ראויים לחלוקה בסעיף 94ב לפקודה, לענין סכום הרווחים הראויים לחלוקה תחול לגבי צירוף הסכומים כאמור בפסקאות (1) ו-(2)."

בית-המשפט, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את עמדת המערער וקבע, כי רק לאחַר הפעלת הוראות סעיפים 2(1), 2(2) ו-2(3) לכללים, תתקבל התוצאה המהווה רר"ל לעניין סעיף 94ב. עוד נקבע, כי תוצאת החישוב שנעשה בכל אחד מהסעיפים האמורים יכולה להיות שלילית, ובמקרה שכזה - ובכלל זאת המקרה דנא - יישלל קיומם של רר"ל (כמתחייב מהמגבלה הקבועה בסעיף 94ב, לפיה "סכום הרווחים הראויים לחלוקה לא יעלה על סכום הרווחים שנתחייבו במס...).
יצוין, כי השופט אלטוביה היה מודע לכך שפרשנותו האמורה לכללים, כמתחייב מלשונם, מביאה לאובדן הרר"ל שלהם היה זכאי המערער כבעל מניות בחברה המעבירה. בהתאם, ציין השופט, כי על מחוקק-המִשנה לבחון מחדש את הכללים ולשקוֹל את תיקונם.