לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו טפסים בנושא חוק האנג'לים (הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ)

במבזק מיום 27.6.2011 (קישור למבזק) התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011, שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.
 
ביום 26.10.2011 פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה (קישור לחוזר). 
 
ביום 13.6.2012 פורסמה החלטת מיסוי (החלטת מיסוי 7457/12שעניינה בחברה שגייסה הון כנגד הקצאת מניות, לצורך מימון פעילות המחקר והפיתוח בחברה, כאשר חֵלֶק מהמשקיעים שהשתתפו בהקצאה השקיעו בחברה סכומי כסף העולים על התקרה הרלבנטית (5 מליון ש"ח) וחֵלקם אף קרובים זה לזה. בגדרהּ של ההחלטה נדוֹן, בין היתר, יישומו של אחד התנאים לסיווּגה של החברה כ"חברת מטרה", ולפיו 75% לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלוֹ הוקצו לו מניות בחברה, משַמשים ל"הוצאות מחקר ופיתוח" (כהגדרתן בחוק האנג'לים), לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.
 
הבוקר פורסמו שלושה טפסים בנושא חוק האנג'לים:
  • אישור של חברת המטרה בדבר ייחוס הוצאות מו"פ בחברה להשקעה מזַכה (טופס 5950);
  • הודעה שנתית ליחיד לגבי השקעה מזַכה בחברת מטרה בשנת-המס (טופס 5951);
  • הודעה שנתית לחברת מטרה - דו"ח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת-המס (טופס 5952).