לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל

ביסודו של דבר, הדין הפנימי בישראל* מאפשר לחברה שקיבלה דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורו מחוץ לישראל ("דיבידנד זר") לבחוֹר בין שתי החלופות הבאות: האחת – לשלם על הדיבידנד מס בשיעור 25%, תוך קבלת זיכוי ישיר בגין מסי-החוץ שהוטלו על הדיבידנד; השנייה – לשלם על הדיבידנד מס בשיעור (הרגיל) הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה,** תוך קבלת זיכוי עקיף.
ראו סעיפים 126(ג) ו-203 לפקודת מס הכנסה. 
** 25% נכון לשנת-המס 2012.

האפשרות לקבלת זיכוי עקיף מותנית בקיומם של אחד מאלה:
  • קיימת אמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבהּ של החברה המשלמת את הדיבידנד (מדינת המקור) וזו קובעת את זכאותה של החברה המקבלת לזיכוי עקיף;
  • החברה המקבלת מחזיקה ב-25% או יותר מאמצעי הַשליטה בחברה המחַלקת ("חברת בת בהחזקה מינימלית") והחברה המקבלת ביקשה לקבל זיכוי עקיף.
    ואילו במקרה של דיבידנד זר שמקורו בחברה נכדה* נדרש, בנוסף, כי האחרונה תוחזק במישרין על-ידי חברת בת בהחזקה מינימילית (כמשמעותה לעיל) בשיעור 50% לפחות ("חברה נכדה בשליטה").
    הכַּוונה למקרה בו החברה הנכדה מחַלקת דיבידנד לחברת הבת וזו מחַלקת את הדיבידנד לחברה המקבלת.
כלומר, תנאי לקבלת הזיכוי העקיף על-פי החלופה השנייה הוא, כי החברה המקבלת מחזיקה בלא יותר משתי "שכבות החְזקה" (Two Tiers) במורָד מבנה ההחזקות, וזאת לפי שיעורי ההחזקות המינימליים שנקבעו כאמור.

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי היום פורסמה החלטת מיסוי חדשה, שעניינה בשאלה, האם החְזקה בשיעור 49% של חברה תושבת ישראל ("החברה הישראלית") בתאגיד שקוף מסוג LLC בארה"ב באמצעות חברה פרטית תושבת ארה"ב, תאפשר לחברה הישראלית לקבל זיכוי עקיף בגין המס ששולם בארה"ב על-ידי ה-LLC.
החלטת המיסוי שללה את האפשרות הנ"ל, וזאת מהנימוק שהזיכוי העקיף מותנה בהחזקה של 50% לפחות. עוד צוין בהחלטה, כי לא ניתן להתייחס ל-LLC כאל "שותפוּת", שכּן הוא נחשב לפי דיני המס בישראל ל"חברה".
יושם אל לב, כי החלטה זו מאבחנת החלטות קודמות שפורסמו בנושא על-ידי המחלקה המקצועית, וכך גם צוין בסיפא להחלטה האמורה.
 
 
להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.