לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא רווחיה של חברה נשלטת זרה (CFC)

ככלל, תושבי ישראל עשויים לצבור הכנסות מחוץ לישראל באמצעות חברה זרה אשר אינה נחשבת לתושבת ישראל. זאת, בין היתר, על-מנת שלא להילכד ברשת המס הישראלית.

במקרה כזה, עשויה להיווצר דחיית מס בלתי מוגבלת, שהרי כל עוד אותן חברות לא תחלקנה בפועל את הכנסותיהן כדיבידנד לבעלי מניותיהן, לא תיווצר חבות מס בישראל. 
על-מנת להתגבר על בעיה זו, נקבעה בפקודת מס הכנסה מערכת מורכבת של הוראות, לפיהן תושבי ישראל שהינם בעלי מניות בחברה הנחשבת לחברה נשלטת זרה (Controlled Foreign Corporation) יחויבו במס על חלקם היחסי בהכנסות אותה חברה כאילו אלו חולקו להם כדיבידנד.

הבוקר פורסם חוזר מקצועי הכולל מספר סוגיות בעניין זה (חוזר מ"ה 13/2011).