לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל

ביסודו של דבר, הדין הפנימי בישראל* מאפשר לחברה שקיבלה דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורו מחוץ לישראל ("דיבידנד זר") לבחוֹר בין שתי החלופות הבאות: האחת – לשלם על הדיבידנד מס בשיעור 25%,** תוך קבלת זיכוי ישיר בגין מסי-החוץ שהוטלו על הדיבידנד; השנייה – לשלם על הדיבידנד מס בשיעור (הרגיל) הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה,*** תוך קבלת זיכוי עקיף.
ראו סעיפים 126(ג) ו-203 לפקודת מס הכנסה. 
** למעשה, סעיף 126(ג) לפקודה קובע לעניין הזיכוי הישיר, כי "יוטל מס חברות בשיעור של 25%" [ההדגשה שלי - א' ש'], כך שיש מקום לפרשנות, לפיה שיעור המס הינו 24% (נכון לשנת-המס 2011) ולא 25%.
*** 24% נכון לשנת-המס 2011.

האפשרות לקבלת זיכוי עקיף מותנית בקיומם של אחד מאלה:
  • קיימת אמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבהּ של החברה המשלמת את הדיבידנד (מדינת המקור) וזו קובעת את זכאותה של החברה המקבלת לזיכוי עקיף;
  • החברה המקבלת מחזיקה ב-25% או יותר מאמצעי הַשליטה בחברה המחַלקת ("חברת בת בהחזקה מינימלית") והחברה המקבלת ביקשה לקבל זיכוי עקיף.
    ואילו במקרה של דיבידנד זר שמקורו בחברה נכדה* נדרש, בנוסף, כי האחרונה תוחזק במישרין על-ידי חברת בת בהחזקה מינימילית (כמשמעותה לעיל) בשיעור 50% לפחות ("חברה נכדה בשליטה").
    הכַּוונה למקרה בו החברה הנכדה מחַלקת דיבידנד לחברת הבת וזו מחַלקת את הדיבידנד לחברה המקבלת.
כלומר, תנאי לקבלת הזיכוי העקיף על-פי החלופה השנייה הוא, כי החברה המקבלת מחזיקה בלא יותר משתי "שכבות החְזקה" (Two Tiers) במורָד מבנה ההחזקות, וזאת לפי שיעורי ההחזקות המינימליים שנקבעו כאמור.

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי היום פורסמה החלטת מיסוי חדשה, שעניינה בשאלה, האם החְזקה של חברה תושבת ישראל ("החברה הישראלית") בחברות נכדות תושבות-חוץ ברחבי אירופה ("החברות הנכדות") באמצעות קואופורטיב הולנד מסוג Association ("הקואופ") תאפשר לחברה הישראלית לקבל זיכוי עקיף.*
* בעניין זה, ראוי לציין את החלטת מיסוי 107/06 (זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה – החלטת מיסוי בהסכם), בגדרהּ נדוֹן מבנה החְזקות הכולל, בין היתר, חברה תושבת ישראל ("החברה הישראלית") המחזיקה ב-40% מחברה תושבת-חוץ המחזיקה ב-50% משותפוּת שהוקמה לפי דין זר ("השותפוּת") המחזיקה ב-50% עד 100% מחברוֹת זרות שבבעלותן נכסים מחוץ לישראל ("חברוֹת הנכסים"). על-פי החלטה זו, החברה הישראלית זכאית לקבל זיכוי עקיף בגין המס ששולם על-ידי חברה ג, קרי: בהתעלם מכך שחברה זו מוחזקת באמצעות שותפוּת. להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
החלטת המיסוי שללה את האפשרות הנ"ל, וזאת מהנימוק שיש לראות בקואופ בגֶדר "חברה", וכנגזר מכך, הוא מהווה רובד נוסף (רביעי) שלא ניתן להתעלם ממנו לעניין הזיכוי העקיף.
 
להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.