לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו 4 החלטות מיסוי בנושא שינוי מבנה

פורסמו ארבע החלטות מיסוי בנושא מיסוי שינוי מבנה. להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 4796/11
עניינה של החלטה זו במיזוג של שתי חברות פרטיות תושבות ישראל העוסקות בפעילות בתחום ההשקעות לרבות נכסי נדל"ן מניב. לחברה המעבירה טרם נוצרו הכנסות מפעילותה. 
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 6985/11
החלטה זו עוסקת בהעברת מניות של חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בהפעלת בית מלון שבבעלותה בישראל ואינה נחשבת לאיגוד מקרקעין.
החברה הוחזקה על-ידי ארבע חברות תושבות-חוץ אשר מוחזקות, כל אחת, בידי ארבעה אחים. לחברות הזרות אין כל פעילות/נכסים למעט ההחזקה במניות החברה הישראלית.
על-פי ההחלטה, העברת מניות החברה הישראלית, ללא תמורה, מהחברות הזרות לחברה חדשה (תושבת ישראל) שאף היא בבעלות ארבעת האחים (חברה אחות) פטורה ממס בהתאם לסעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה והתקנות הרלבנטיות.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 1254/11
במסגרת החלטה זו, אישרה רשות המיסים, כי מיזוג בדרך של החלפת מניות שיבוצע לאחַר מכירת מניות קודמת, יהיה פטוּר ממס בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 1596/11
עניינה של החלטה זו במיזוג שבו נכסיה של החברה המעבירה כללו, בין היתר, 49% מהון המניות של חברה אחרת ("ההחזקות"), ושווי החזקות אלו עלה על 50% משווי השוק של יתרת הנכסים של החברה המעבירה.
במסגרת ההחלטה אושרהּ בקשת החברה הקולטת למכוֹר את  ההחזקות בתוך "התקופה הנדרשת", וזאת מבלי שהמכירה תהווה הפרה של תנאי המיזוג. בהתאם, נקבע בהחלטה, כי ההחזקות לא תיכללנה במניין "רוב הנכסים".
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.