לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפרת הוראות הפטור ממס בהעברת מניות לחברה לגבי חלק מהמניות המועברות מהווה אירוע מס רק לגבי אותו חלק

כידוע, אדם (יחיד או חברה) המחזיק בנכס והמעוניין להעבירו לחברה בשליטתו ללא חבות במס יכול לעשות כן במסגרת הוראות הפטוֹר הקבועות בפרק שלישי לחלק ה2 לפקודת מס הכנסה, שעניינו ב"העברת נכסים תמורת מניות". 
העברת הנכס לחברה בפטוֹר ממס מותנית בקיומם של מספר תנאים מצטברים, ובכללם התנאי הדורש, כי הנכס המועבר לא יימכר על-ידי החברה (הנעברת) במשך שנתיים מיום ההעברה.
אי-עמידה במלוא התנאים המצטברים מהווה הפרה של תנאי הפטוֹר וגוררת עִמה חבות במס שהיה חל במועד ההעברה או חבות במס לפי שווי השוק של הנכס המועבר במועד ההפרה, לפי הגבוה (זולת אם פקיד-השומה שוכנע, כי אי-קיום התנאי נשוא ההפרה אירע בשל נסיבות מיוחדות שאינן בשליטת המעביר).
 
מהו הדין אם הנכס המועבר הינו מניות שחֵלקן נמכר לפני תום תקופת ההחזקה הנדרשת?
שאלה זו הופנתה לרשות המיסים במסגרת בקשה להחלטת מיסוי. באותו מקרה, מדובר היה ביחיד תושב ישראל שהעביר מניות שהוחזקו על-ידו בחברה נסחרת בבורסה ("המניות המועברות") לחברה פרטית חדשה בבעלותו המלאה ("החברה הקולטת"), וזאת תמורת הקצאת מניות בלבד. ההעברה נעשתה בפטוֹר ממס בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה. לאחר 8 חודשים ממועד העברת המניות המועברות לחברה הקולטת, מָכְרה החברה הקולטת חלק עיקרי מהמניות המועברות ("המניות המועברות הנמכרות"), וזאת בניגוד לתנאי הדורש החזקה במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה ("ההפרה").
 
בהחלטת המיסוי התקבלה בקשת היחיד ונקבע, כי לעניין הוראות הפטוֹר ממס יראו בכל אחת מהמניות המועברות כ"נכס מועבר" בפני עצמו, וכנגזר מכך, מכירת המניות המועברות תיחשב כהפרה רק לגבי המניות שנמכרו.
עוד נקבעו בהחלטה הוראות בדבר חישוב המס בשל ההפרה וחישוב חבות המס במכירת המניות המועברות הנמכרות בידי החברה הקולטת.
 
למַעבר להחלטת המיסוי, לחצו כאן.