לוגו אלכס שפירא ושות׳

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כפופים לחובות דיווח לבנק ישראל

כידוע, תיקון 168 לפקודת מס הכנסה הביא עִמו הקלות מס מרחיקות-לכת לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (כמשמעות מונחים אלה באותו תיקון) ובכלל זאת פטוֹר, בתנאים מסוימים, מחובת הגשת דו"ח שנתי והצהרת הון לרשות המיסים בישראל למשך 10 שנים.

הבוקר פורסם ברשומות צו בנק ישראל (מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל), התש"ע-2010 ("הצו").
הצו -- שמחליף את חובות הדיווח שנקבעו בהיתר הפיקוח על המטבע שהתבטל* --
מחַייב, בין היתר, יחיד תושב ישראל (כהגדרתו בצו**) אשר יתרת השקעותיו הישירות ויתרת הנכסים הפיננסיים שלוֹ בחו"ל, למועד הדיווח, שווה ל-20 מליון דולר או יותר, להגיש דיווח רבעוני לבנק ישראל (טופס 10 לצו).
* בעקבות ביטולו של חוק הפיקוח על המטבע, במסגרת חוק בנק ישראל החדש (להורדת החוק לחצו כאן).

** יושם אל לב, כי מי ששהה לפחות 7 שנים ברציפות מחוץ לישראל אינו נחשב לתושב ישראל לעניין הצו, וממילא אינו כפוף לחובת הדיווח כאמור, והכל ב-3 השנים הראשונות לשהייתו בישראל - ראו סעיף 1(ב) להגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לצו.

נקל אפוא להבין, כי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים יהיו פטוּרים מדיווח לרשות המיסים בישראל, אך הם עשויים להיות כפופים לחובת דיווח לבנק ישראל, כקבוע בצו דלעיל.*
* נזכיר, כי על-פי סעיף 140 לפקודת מס הכנסה, פקיד-השומה אמנהם רשאי לדרוש מידע מכל עובד של גוף ציבורי. עם זאת, סמכות זו אינה חלה, בין היתר, לגבי עובד שחייב בשמירת סוגיות לפי חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (שכאמור בוטל והוחלף על-ידי חוק בנק ישראל החדש)
.

להורדת הצולחצו כאן.