לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - יש לשקול פירוק מרצון של חברות שמניותיהן נרכשו לפני 1.1.2003

במבזק מיום 11.12.2005 התייחסנו לשינויים שנקבעו בתיקון 147 לגבי כללי המיסוי החָלים על פירוק חברות, ובכלל זאת ביטולה של שיטת הזיכוי ממס.
כפי שהסברנו שם, הוראות-המַעבר שנקבעו באותו תיקון קבעו, כי שיטת הזיכוי ממס תמשיך לחול בשנות-המס 2006 עד 2009 על חברה שמניותיה נרכשו לפני 1.1.2003.
לאור האמור, על בעלי מניות בחברות פרטיות שרכשו את מניותיהם לפני 1.1.2003 לשקול פירוק מרצון של חברות אלו לכל המאוחר ביום 31.12.2009,* וזאת על-מנת להינות משיטת הזיכוי ממס, וכנגזר מכך לחסוך, במקרים מסוימים, מס בשיעור ניכר.
* ויודגש: על-מנת שהחברה תיחשב ככזו שפירוקה הֵחל לפני 1.1.2010 יש לקבל את ההחלטה על פירוק מרצון לכל המאוחר ביום 31.12.2009. ברם, ראשית, יש לקבל הצהרת כושר פירעון על-ידי דירקטוריון החברה המתפרקת, ורק לאחר המצאתה לרשם החברות וקבלת אישורו על כך יש לקבל החלטה באסיפת בעלי המניות על פירוקה מרצון של החברה תוך ויתור (בכפוף להוראות תקנון החברה) על הודעה על-פי סעיף 115(א)(3) לפקודת החברות.