לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הבהרה לגבי הלוואות שניתנו לחו"ל כנגד שטרי הון

מימון פעילות בינלאומית בכלל ובקבוצת חברות קשורות בפרט, נעשה במקרים רבים בדרך של מתן הלוואות כנגד שטרי הון שאינם נושאים ריבית או הפרשי הצמדה.

תיקוני החקיקה שבוצעו בעת האחרונה - ובכללם הוספת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (שעניינו במחירי העברה) וביטול חוק התיאומים* הביאו לכך שמתן הלוואות כאמור עשויה לגרור עִמה חבות במס (ישראלי) אצל הגוף המַלווה מכוח הוראות אותו סעיף 85א או מכוח הוראות סעיפים 3(ט) / (י) לפקודה.
** חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 ("חוק התיאומים"). חוק התיאומים בוטל ביום 6.3.2008 במסגרת תיקון 20 לחוק זה. זאת, בכפוך להוראות-המַעבר שנקבעו בתיקון האמור.

ביום 12.3.08 פורסמה הודעת רשות המיסים,* לפיה, בין היתר, הוחלט ברשות ליזום הליך חקיקה בו ייקבע, כי בהתאם לקריטריונים שיפורטו בחקיקה זו, שטר הון יסוּוג כהשקעה ולא כהלוואה לעניין סעיף 85א לפקודה.
* לעיון בהודעת הרשות מיום 12.3.08, לחצו כאן.
עוד צוין בהודעה, כי לאור העובדה שנכון ליום כניסת סעיף 85א לפקודה לתוקף קיימים שטרי הון שהונפקו בעבר ושלא יעמדו בהכרח בקריטריונים שייקבעו במסגרת הליך החקיקה הצפוי, בכוונת הרשות להמליץ, כי במסגרת הליך החקיקה תיקבענה הוראות-מַעבר אשר תאפשרנה לגופים השונים תקופת התארגנות.
בנוסף, צוין בהודעה, כי לאור העובדה שבתקופה שעד תום שנת-המס 2007 הייתה אי-בהירות -- באותם מקרים בהן חלו על המַלווה הוראות פרק ב לחוק התיאומים -- לגבי מעמדם של שטרי ההון לעניין סעיף 85א לפקודה, הוחלט ברשות המיסים לפרש את הוראות החוק כך שעד תום שנת-המס 2007 סעיף 85א לא יחול על שטרי הון שנחשבו כנכס קבוע בידי המַלווה.

היום פורסמה הודעה נוספת של רשות המיסים בנושא זה.

בגדרהּ של ההודעה הנוספת צוין, כי בכוונת רשות המיסים להמליץ בפני שר האוצר על תיקון חקיקה לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה, כך שבשנות-המס 2008 ו-2009 לא יראו שטרי הון ואיגרות-חוב שהנפיק תאגיד אחר עד תום שנת-המס 2008 כאשראי לעניין סעיף 85א ובלבד שאותם שטרי הון/איגרות-החוב אינם נושאים ריבית או הפרשי הצמדה.*
* עם זאת, לגבי שטרי הון/איגרות-חוב הצמודים לשער מטבע-זר נדרש, כי הריבית השנתית עליהם אינה עולה על השינוי בשער החליפין של המטבע הרלבנטי.

עוד צוין בהודעה, כי החקיקה המוצעת עתידה לכלול הוראות-מַעבר שתאפשרנה להתאים את תנאי השטרות שהונפקו עד למועד תחילתה, כאשר רשות המיסים תפעל בהתאם לאמוּר (לגבי שטרות העומדים בתנאי שעניינו בריבית/הפרשי הצמדה) גם בטרם השלמת מלאכת החקיקה. זאת, עד לתום שנת-המס 2009 או עד להשלמת מלאכת החקיקה -- לפי המוקדם.

בנוסף, צוין בהודעה, כי יש לראות בשטרות העומדים בתנאים כאמור לעיל כעִסקה בינלאומית (כמשמעותה בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה), וכנגזר מכך, לא תחולנה לגביהם הוראות סעיף 3(י) לפקודה.*
* ברם, יש להידרש לשאלת תחולתן של הוראות סעיף 3(ט) לפקודה!

למַעבר להודעת רשות המיסים, לחצו כאן.