לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניתנה אורכה עד 30.6.2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בעניין הנאמנויות

מנהל רשות המסים בישראל, מר יהודה נסרדישי, הודיע היום, כי החליט להיענות לבקשות שהועלו על-ידי לשכות המיַיצגים, למתן אורכה להגשת הבקשות להחלת הסכם מס במִתווה שפורסם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006 ("הסדרי המעבר") ולהגשת הדיווחים השונים הנוגעים לנאמנויות, לרבות הדו"חות השנתיים.

האורכה תינתן, בין היתר, כדי לאפשר לציבור הרחב ולציבור המיַיצגים להיערך בצורה נאותה להכנת הדיווחים כאמור ולהכנת הבקשות להסדרי המעבר, למי שיבחר בכך, מתוך הבנה שהכנת הבקשה להֶסדר מעבר דורשת עבודה הכולל שימוש בהערכות שווי כלכליות, דבר שמעכב את מועד ההגשה.

לאור זאת, נקבע ה-30.6.2009 כמועד להגשת כל הדיווחים הקשורים לנאמנויות והבקשות להסדרי המעבר, וכן המועד להגשת דו"ח שנתי לשנים 2008-2006, למי שחייב בהגשתם בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד.

בנוסף, בישיבה שקיים מנהל רשות המסים עם עובדי החטיבה המשפטית, החטיבה המקצועית וחטיבת השומה והביקורת, בין היתר בעקבות בקשות ושאלות שהועברו לרשות המסים ממיַצגים שונים, נקבעו הנחיות והוראות נוספות כדלקמן:

  1. עובדי החטיבה המקצועית וחטיבת השומה והביקורת, הונחו לפעול לגיבוש חוזר מקצועי והוראת ביצוע בנושא הנאמנויות עד לסוף השנה.
  2. נקבע, כי שער החליפין הרלוונטי לצורך קביעת שווי הנאמנות הממוסה על פי מִתווה המס יהיה, אם בחר בכך הפונה, שער החליפין היציג ביום החתימה על ההסכם.
  3. נקבע שבמקרים מיוחדים, בהם מִתווה המס שפורסם אינו מתאים באופן מלא לנסיבות הקיימות באותו מקרה ותוצאות המס על-פי אותו מִתווה עשויות להיות מעוותות ביחס למקרה (למשל בהקשר לעולים חדשים או לירושות מתושבי חוץ) - רשות המסים תתאים את הסדר המס לאותן נסיבות מיוחדות.
  4. תשלום המס, אם חל, הן בעקבות הסדרי המעבר והן בעקבות השומה בדו"ח השנתי (לשנים 2006-2007) - לא יצבור ריבית והפרשי הצמדה עד ליום 30.6.2008, אלא רק ממועד זה ואילך, זאת מאחר והטפסים ומִתווה הסדרי המעבר פורסמו באותו החודש לציבור הרחב.
  5. פקידי-השומה הונחו לשקול בחיוב פריסה של תשלום המס החָל בהתאם להסדרי המעבר או דחיית תשלום המס כאמור, בהתאם לנסיבות בכל מקרה ומקרה.